Переводчик Translate.kg

капитал

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kapital, sermaye.

Капитал

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
капитал

капитал

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kapital
sermaye

капитал

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
капитал.

капитал

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
капитал
капиталдын айланышы
капитал жыйымы

капитал

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
капитал

капитал

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
капитал

капитал

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
capital II. ‘кэпитл

Капитал

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Капитал (барбайлык)

Капитал

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАПИТАЛ (БАРБАЙЛЫК) – пайда табуу (киреше алуу) үчүн колдонула турган товарлардын, мүлктөрдүн, активдердин жыйындысы. «К.» аталгысы көбүнесе «компаниянын кошунду активи» (англ. total assets ) деген мааниде колдонулат.

капитал

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. Жалданма жумушчуларды эзүү жолу менен кошумча наркты алуу үчүн капиталисттерге курал болуучу өндүрүш наркы, каражаты. Өнөр жай капиталы. Финансылык капитал.
  1. 2.                  сүйл. Акчанын ири суммасы.
  2. 3.                  өт. Байлык, мүлк, баалуу кенч, дүнүйө.

капитал

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
Капитал (Сapital) —Капитал – 1) стоимость, приносящая прибавочную стоимость; 2) общая стоимость активов за вычетом обязательств; 3) капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, в производство. Различают следующие виды капитала: Акционерный капитал – это капитал акционерного общества, образуемый посредством выпуска и продажи акций. Представляет совокупность объединенных индивидуальных капиталов акционеров; Дополнительный капитал банка – это капитал, образующийся за счет переоценки основных средств при увеличении их стоимости, за счет разницы от продажи собственных акций (превышение продажной цены над номинальной стоимостью акций), а также положительной переоценки основного капитала.  

капитал

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Капитал (Сapital) —Капитал – 1) үстөк наркты шарттаган нарк; 2) милдеттенмелерди алып салгандан кийинки активдердин жалпы наркы; 3) материалдык жана акчалай каражаттарды экономикага, өндүрүшкөкапиталдык салуу. Капитал төмөнкүдөй түрлөргөбөлүнөт: Акционердик капитал – бул, акционердик коомдун акцияларды чыгаруу жана сатуу аркылуу түзүлгөн капиталы. Акционерлердин жеке капиталдарын бириктирген жыйындыны түшүндүрөт; Бул, наркынын жогорулап кетиши шартында, негизги каражаттарды кайра баалоонун эсебинен, өздүк акцияларды сатуудан келип чыккан айрыманын (акциялардын сатуу баасынын анын номиналдык наркынан артышы), ошондой эле негизги капиталды алгылыктуу негизде кайра баа берүүнүн эсебинен түзүлгөн капитал.

Капитал

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
капитал

капитал

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
1. эк. капитал;
промышленный капитал өнөр жай капиталы;
финансовый капитал финансылык капитал;
банковский капитал банк капиталы;
постоянный капитал туруктуу капитал;
переменный капитал өзгөрмө капитал;
основной капитал негизги капитал;
оборотный капитал обороттук капитал;
мёртвый капитал өлүү капитал;
2. чаще мн., разг. (деньги) капитал (акчанын ири суммасы).
капиталдык капиталист капиталисттик капитал капитализм капиталист капитал капиталист капиталисттик капитализм капитал капитализм капитал капиталдык капитализм капиталист капиталисттик капитал капитал айланымы капитал баасы капитал жана каржы операциялар эсеби капитал жүгүртүү убактысы капитал кайтарым капитал кубулмасы капитал оошуусу капитал сурамдуу товарлар капитал сыйымдуу техникалык прогресс капитал сыйымдуулук капиталга кайчылаш инвестициялар капиталдар жана баалуу кагаздар базары капиталдар кыймылынын эсеби капиталдардын жүгүртүлүшү капиталдаштыруу капиталдаштыруу (пайданы салымга айландыруу) капиталдык курулуш капиталдык салым капиталдык салымдар капиталдык чыгымдар эсеби капиталдын агылып кетиши капиталдын агылышы капиталдын агылышынан түшкөн пайда капиталдын агып келиши капиталдын айланымдуулугу капиталдын айланыш убактысы капиталдын айланышы капиталдын жүгүртүлүш убактысы капиталдын интернационалданышы капиталдын нарк түзүлүшү капиталдын өсүшү капиталдын сарпталышы капиталдын тышка чыгарылышы капиталдын шайкештик коэффициенти капитализм капитализмдин мануфактуралык мезгили капиталисттик эмгек келишими капитал капитал ссудный капитал торговый капитал-собственность капитализация капитализм капиталистический трудовой контракт капиталовложение капиталовооруженность труда капиталоемкие товары капиталоемкий технический прогресс капиталоемкость капиталоотдача капитального строительства капитальных вложений капитал капитализм капиталист капиталисттик капиталдык капитализм капиталист капитал капиталдын таза агылып чыгышы/агылып кириши капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби капиталдык трансферттер капиталдаш-тырылган пайыздар капитал капиталдын кош леверажы капиталдын шайкештиги капитальные трансферты капитал, уставный капитализирован-ные проценты капитал банка регулятивный капитал капиталдын таза агылып чыгышы /агылып кириши капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби капиталдаш -тырылган пайыздар капиталдык трансферттер капиталдын кош леверажы (левериджи ) капиталдын шайкештиги капитал капитализация капитализировать капиталист капиталистический капиталовложение капитальный