Переводчик Translate.kg

кара

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
III сын. 1. Көмүргө, көөгө окшош түс, актын карама-каршысы. [Алтынайдын].. кийгени чолок жеңдүү кара баркыт бешмант (Жантөшев).
2. өт. Күнөөлүү, айыптуу. Ак жерден кара болуу. Ак-карасын текшер.
¨ Кара кер ачык кара эмес түс (жылкынын түсү жөнүндө). Арыктын угунан өтө берерде кара кер мүдүрүлүп кетти (Касымбеков). Кара тору к. тору. Кара куурай к. куурай. Кара мүртөз — орой, терс кыял, мүнөзү терс. [Атабек].. айтканынан кайтпаган кара мүртөз киши (Жантөшев). Кара саноо — арамдык ойлоо, жамандык ойлоо, кара ниеттик кылуу. Анын эмне мага кара санай турган жөнү бар (Байтемиров). Кара жолтой к. жолтой. Жүрөгүндө кара жок — баатыр, эр жүрөк. Кара жаак к. жаак. Кара курт к. курт. Оюнда кара жок — бирөөгө кара санабаган, жамандык ойлобогон, ак пейил. Оюнда кылдай кара жок Дүйшөнкулду кампачы кылып шайлашты (Бөкөнбаев). Кара сөз к. сөз. Кара кесек — майы жок эт. Максым жамбаштын кара кесек этин арыдан-бери кайсап жиберип.. колун чөпкө сүрттү (Жантөшев). Кара алтын к. кара III. Кара өзгөй к. өзгөй. Кара башы — керт башы, жеке эле өзү. Кара башыбыздын камын ойлосок биерде жүрөт элек (Абдукаримов). — Алтыным элим, силерге кара башым садага (Жантөшев). Кара басуу — 1) миф. төрөт мезгилинде болуучу кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн кара күчтөрдүн таасири астында эсинен тануу, эч нерсени билбей калуу; 2) өт. акылынан адашуу, кырсык басуу. Канды кара басканда Калыстыктан адашат (Жантөшев). Кара басып калбаса, Кантип Бермет айтты экен («Саранжи—Бөкөй»). Бети кара же жүзү кара — арсыз, уятсыз, адамгерчилиги жок. Бети кара шум кемпир Бизге жалаа жапканың (Жантөшев). Бизге каршы кара ниет, Жүзү кара жаттарды Тосо чыгып жалтанбастан, Далай мөрөй алганбыз (Осмонкул). Кара көсөө к. көсөө. Кара кийүү — эри өлгөндө кара кийим кийип, аза күтүү. Кара кийип олтурсам, Ошондо курса боло кеңешти! (Жантөшев). Кара аш — киши өлгөн учурда берилүүчү аш. Кайран атам өлдү деп, Кайгыланып бакырып, Калайыктын баарысын Кара ашына чакырып («Манас»). Кара жумуш — кол эмгеги менен иштелүүчү ар кандай жумуш. Кара жумуштун кайсынысы болсо да, менден кутулчу эмес (Абдукаримов).
КАРА IV этиш. 1. Бир нерсеге көз жүгүртүү, көрүү, көз салуу, байкоо. Адыл ордунан турду да, олтургандарга.. карады. Динар чоң энени аянычтуу карады (Сыдыкбеков).
  1. 2.                  өт. Куу (малдын кууту жөнүндө). Бээни айгыр карады.
  2. 3.                  Тийиштүү болуу, карамагына өтүү. Жер кимге карайт?
  3. 4.                  Жашка чыгуу, келүү Касейин.. быйыл жыйырма төрткө карады (Сыдыкбеков).
  4. 5.                  Текшерип көрүү, талкууга алуу, Кечээ Садык жыйналыш чакырып, Татыбектин маселесин караган (Байтемиров).

¨ Жер кароо к. жер. Көңүлгө кароо же көңүлүн кароо — ою менен болуу, көңүлү менен болуу. Көзүн кароо — бирөөнүн колун кароо; бирөөнүн бийлигинде болуу, баш ийүү Жалтак болот эр жигит, Өз колунда жок болуп, Бирөөнүн көзүн караса (Осмонкул).

кара

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Ири мал, бодо мал (кой-эчкилерден башка мал). Алтоо сага алты кара берсин, Менин берерим башка (Аалы). Элемандын сан кара Ушунда жаткан көрүнөт («Эр Төштүк»).
КАРА II зат. 1. Тирек, жөлөк, медер, таяныч. Жабдык салып ат минип, Жака салып тон кийип, Жанымда болгон карам жок («Манас»). Аттанып жоого чыкканда,. Ала-Тоодой карасы («Семетей»).
2. Караан. Эл карасын көргөндө, Эси чыгып бөгүптүр («Манас»).

Кара

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
катуу жаза

кара

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ж.
жаза, азап;
подвергнуть кого-л. строгой каре бирөөнү катуу жазага тартуу.

кара

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kara, siyah.

кара

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
yer parçası.

кара

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kara
kara, siyah

кара

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кара I
1. чёрный; вороной; брюнет; бурый (о верблюде, у которого только чууда (см.) чёрная);
кара ат вороной конь;
кара кой чёрная овца;
кара буура бурый верблюд (жеребец);
кара ала чёрно-пегий, чёрно-пёстрый;
кара чаар чёрно-пёстрый;
кара боз см. боз I 1;
кара тору тёмно-гнедой (о масти); смуглый (о лице);
кара көз чёрный глаз; черноглазый;
көздүн карасы см. көз 1;
2. силуэт, очертания;
алыстан бир кара көрүндү вдали (неясно) показался какой-то предмет;
булбулдан чечен бир куш жок, тырмактай-ак карасы погов. нет птицы красноречивее соловья, а величиной он только с ноготь; мал золотник, да дорог;
3. без примеси чего-л.;
кара кесек или кара мясо (без жира, хотя бы и от жирного животного);
кесерге карасы жок (о скоте, мясе) сплошной жир, очень жирный;
бир жеринде кара жок - бүткөн бою баары май фольк. (у перепёлки) нет нигде мяса, всё туловище её - жир;
кара шамал ветер без осадков;
кара суук сухой мороз;
кара токоч сухой хлеб (без масла, молока);
кара бороң см. бороң;
кара жарыш см. жарыш I 1;
4. перен. опора;
кара кылып отурган жалгыз уулум мой единственный сын, на которого я возлагаю надежды;
эзелден эркек бала жок, сенден башка кара жок фольк. у меня (до этого) никогда не было сыновей, (а потому) кроме тебя (у меня) нет опоры;
как талаада калып, көзүмдөн кара учуп отурат остался я (один) в дикой степи и остро почувствовал отсутствие помощника, спутника;
5. перен. письменность, грамота;
кара тааныбайт неграмотный;
6. что-либо скверное, отрицательное; ложь, неправда;
акка кара иштесе, өзү көрөт залалды фольк. если он на добро ответит злом, то сам пострадает;
кара көңүл или кара жүрөк
1) нечестный;
2) жестокий;
ак ийилет, кара сынат погов. правда гнётся, кривда ломается;
кара жоо коварный враг;
кара ооз бран. скверный, пакостный рот;
кара оозуңа кан толгур! чтоб твой пакостный рот кровью наполнился!;
кара балакет беда неизбывная;
кара мүртөз безжалостный;
кара сана- злоумышлять;
7. траур (по мужу); горе, печаль;
кара кий- надеть траур;
кара тут-быть в трауре, соблюдать траур;
кара аш этн. поминки в день смерти;
кара болбо не горюй, не печалься;
8. миф. злой дух, нечистая сила;
кара бастыбы сени? нечистый тебя задавил, что ли? (где ты запропастился?);
кара баскыр! или кара бас! чтоб тебя (его) нечистый задавил!;
9. виновный, обвинённый;
ак жерден кара болду он оказался без вины виноватым;
ак карасын текшерип разобравшись в том, прав он или виноват;
иши акпы, карабы - текшербеген он не разбирал, справедливо дело или несправедливо;
карасы бетке тартылды фольк. его вина (преступность, позор) начертана на лице;
10. крупный скот (лошади, коровы);
бир карасы бар у него есть корова;
калың берип, кара чачып алган катыны эле это была его жена, за которую он дал калым и щедро расходовал скот (на угощение);
11. ист. простолюдин;
кара калык простой народ, простонародье;
карадан тууган рождённый от простолюдина, простого происхождения;
кара орус ист. русский крестьянин;
кара дыйкан южн. крёстьянин-бедняк;
12. простой, безыскусственный;
кара сөз проза, прозаическая речь;
карып болгон кандырмын, кара жез болгон зардырмын фольк. я хан, ставший бесприютным, я золото, ставшее простой жестянкой;
кара алачык бедная юрта (см. алачык);
13. (в эпосе) простое, фитильное ружьё;
чын бадана торгой көз бараңдын огу батпаган каранын огу какпаган фольк. настоящий кованый панцирь - пуля пистонного ружья (в него) не проникает, пуля фитильного ружья (его) не пробивает;
14. ист. распространённый эпитет раба, рабыни;
тогуз кара кул, тогуз кара күң менен мал башынан миңдеп-миңдеп байге берилген устраивались скачки с призом в два раба, две рабыни и тысячи голов скота;
15. (часто в сочетании с калың I) множество, масса;
орчун кара кол большое, многочисленное войско;
үчүнчү салам айта бар калың кара элиме фольк. третий привет передай моему миогочисленному народу;
кара аламан, кара журт простой народ, народная масса;
16. южн. не покрытое снегом место в горах;
кара тартып в поисках не покрытого снегом места (напр. о горной. куропатке зимой);
жүрөгүндө кара жок
1) (о богатыре, скаковом коне) настоящий (по старым народным представлениям, у настоящего богатыря, а также у хорошего скакового коня сердце сплошь покрыто жиром; "чернинка" - непокрытое жиром место - считается дефектом);
атасы Садырдын жүрөгүнүн башында эки эли жери кара, баласы Доскулунун жүрөгүндө кара жок, баары да май экен фольк. у отца, у Садыра, на тупом конце сердца "чернинка" в два пальца (см. эли), а у сына его, Доскулу, "чернинки" нет, сплошь жир (т.е. сын превосходит отца в богатырских качествах);
туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок фольк. (о коне) в копыте у него нет (излишне отросшей) стрелки, на сердце у него нет "чернинки";
2) на сердце у него нет лукавства;
катыкдын карасы ист. вира вдове за убитого мужа;
эртеден кара кечке с утра до поздней ночи;
кара шрифт жирный шрифт;
кара башыл киши человек, живой человек;
кара башыл кишини байгеге саяр ою бар фольк. у него есть намерение выставить в качестве приза на скачках живого человека;
кара көө южн. куколь;
кара таман см. таман 1;
кара күчкө см. күч;
кара кашка кедей см. кедей I 1;
кара желин см. желин;
кара борчо см. борчо.
кара- II
1. смотреть, глядеть; осматривать; обращать внимание; смотреть за кем-л., заботиться о ком-л.; ждать, ожидать;
асманды карады он посмотрел на небо;
жигиттин өзүнө караба, сөзүнө кара погов. не смотри на самого молодца, а смотри на то, что он говорит;
бала чоңоюп, ата-энесине карабай кетпейт ребёнок, став взрослым, не может не заботиться о родителях;
жер кара-
1) смотреть вниз; опустить голову, понурить голову;
катын эрди карайт, ар жерди карайт погов. если жена на мужа взглянет (намекая на нехватки. в доме), муж голову опустит;
жер карабай, ачык-айрым жүрөт он голову не вешает, ведёт себя бодро;
2) перен. быть пристыженным, посрамлённым;
жер карабасаңар эле болду хорошо, если вам не придётся краснеть;
абаны карай вверх, в воздух;
абаны карай атты он выстрелил вверх, в воздух;
эшик жакты карады он посмотрел в сторону двери (обратив внимание);
эшик жакка карады он повернулся лицом к двери;
мени карап глядя (именно) на меня;
мага карап
1) посмотрев на меня (не имея именно меня в виду);
2) направляясь ко мне;
ала караган алыска барбайт погов. кто лицеприятно смотрит, тот далеко не уйдёт (напр. о начальнике, неодинаково относящемся к подчинённым);
2. прям. , перен. иметь направление;
базарга карай или базарга карап в направлении базара;
төрт дөңгөлөгү асманды караган машина (авто) машина, перевернувшаяся вверх колёсами;
жаңы ийгиликтерге карай к новым успехам;
3. принадлежать, быть в зависимости;
жер кимге карайт? кому принадлежит земля?
эл колун кара- быть в зависимостн от других, нуждаться в чужой помощи;
күн караган суукка тоңот, бай караган ачтан өлөт погов. кто на солнце надеется, тот замёрзнет, кто на бая надеется, тот с голоду умрёт;
4. (о жеребце) быть в ярости; покрывать кобылицу; (иногда о мужчине) оплодотворять;
айгыр бээни карады жеребец покрыл кобылицу;
айгыр карап, бээ тууган фольк. жеребец покрыл, кобылица ожеребилась;
эркек карап, катын тууп фольк. мужчина породил, а женщина родила;
5. с вспомогательными глаголами тур- или жат-
оставаться безучастным;
ал да карап турган жок он тоже не остался безучастным, не сидел сложа руки; он тоже принял свои меры, не бездействовал;
ал сени жамандап жатканда сен карап турасыңбы? он тебя будет хаять, а ты останешься к этому безучастным?
ал иштеп жатканда сен карап турасыңбы? он работает, а ты будешь сложа руки сидеть?
6.: бери карай с предшеств. исх. п. начиная от..., вот уже...как;
жүз жылдардан бери карай вот уже сотни лет как...;
буга карабастан несмотря на это;
тамакка карагыла прошу кушать (обращаясь к гостям);
караган түнү или караган түндө с предшеств. дат. п. в ночь на...;
үчүнчү мартка караган түнү в ночь на третье марта;
жашы он алтыга карады ему пошёл шестнадцатый год;
караганда по сравнению с..., сравнительнос...;
мага караганда сен жакшы билесиң ты знаешь лучше меня;
жашка карай в зависимости от возраста;
мындан ары карай впредь;
карап гана турарлык прямо загляденье;
карап ганатурарлык ат конь - прямо загляденье;
бери карачы послушай-ка (обращение);
муну карасаң! или муну кара! подумаешь!, вот ещё что выдумал!;
муну карасаңыз! скажите, пожалуйста!;
карап эле отуруп калдым я прямо опешил.

кара

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кара (бодо мал)

кара

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кара (тирек)

кара

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кара (өң)
кара аксак (ылаң)
кара ала
кара аламан
кара алтын
кара аш (этн.)
кара барпы
кара басуу
кара баш
кара баштуу
кара башы
кара башыл
кара бет
кара беттик
кара боз
кара боор (зоол.)
кара бороң эт
кара бороон
кара борчо
кара буулантма (а. ч.)
кара буура (суу бөгө-
гүч)
кара буурул
кара бүргөн (бот.)
кара далы
кара дары
кара долу
кара дөң
кара жаак
кара жаактык
кара жал
кара жама
кара жамынуу
кара жан
кара жаны
кара жарма
кара желин
кара жемсөө
кара жер
кара жин
кара жол
кара жолтой
кара жолтойлук
кара жоо
кара жумуш
кара жүрөк
кара жүрөктүк
кара жыгач
кара инген
кара иңир
кара иш
кара кагаз
кара каз (зоол.)
кара казан
кара каптал
кара карга
кара каш (куш)
кара кашка (карагашка
эмес)
кара кер (карагер
эмес)
кара кесек
кара килең
кара кол
кара кой
кара коо
кара кочкул
кара көбөлөк (миф.)
кара көз
кара көк
кара көңүл
кара көө (бүркүт түрү)
кара көсөө (илдет)
кара кулак
кара кулак шер
кара кунас
кара курт
кара куурай
кара куурдак
кара кучкач (канаттуу)
кара күрөң
кара күрүч (гречиха)
кара күч
кара күчкө
кара кызыл
кара кыргыз
кара кыяк (бот.)
кара мал
кара моюн (бот.)
кара мурч
кара мүртөз
кара мүртөздүк
кара ниет
кара ниеттик
кара нөшөр
кара ой
кара өзөк
кара өзгөй
кара өпкө (вет.)
кара өрүк (бот.)
кара сакал
кара сан (вет.)
кара сана-
кара санатай
кара санатайлык
кара саноо
кара саноочулук
кара сойлок
кара солок
кара сөз
кара сулу
кара сур
кара суу
кара суук
кара так
кара тал
кара талаада калуу
кара таман (эск.)
кара тамга
кара таш
кара тер
кара терек
кара тил
кара тоо
кара топурак
кара тору
кара төбөл (сын а.)
кара төш таркылдак
кара туз
кара тумоо (оору)
кара тут-
кара үй
кара чаар
кара чай
кара чач
кара чыйырчык
кара чымын
кара шакылдак
кара шыбак
кара эгин
кара эт
кара эттүү (мал)

кара

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
черный

КАРА

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАРА — элдик оозеки чыгармаларда, эпостордо эпитет жана символдук маааниде колдонулат. Кара кан, Кара дөө, Кара жер, Кара кабылан, Алп кара куш өңдүү энчилүү аттардын тутумунда келген К. сөзү өң-түскө байланыштуу эмес, күчтүү, өтө зор, опсуз айбаттуу, алп, каардуу, тайманбас, эр жүрөк же анын тескерисинче терс кыял, кырс, орой, ой-санаасы арам, мүнөзү жаман деген мааниде айтылган. Мисалы, «Кара оозуңа кан толгур, Кандай неме айтты экен» (Саякбай Каралаев, 1. 138). Этноним сөздөр менен бирге келгенде өтө көп, сан жеткис, эсепсиз, опсуз көп, быкылдаган, бүткүл деген мааниде айтылган: «Ойроттон чыккан жол менен, Орчун кара кол менен». К. тирек, жөлөк, таяныч, медер тутуу символу катары келет: «Кабар уккан сөзүмдөн, Жакшы келдиң кандарым Кара учканда көзүмдө» (Сагымбай Орозбаков, 2. 77). К. эпосто тарыхый термин иретинде калайык, эл, будун, кул, күң сыяктуу сөздөр менен тутумдашып келип (кара калайык, кара калың эл, кара будун, кара күн, кара кул) элдин төмөнкү катмарын билдирет. К. элдин же адам башына түшкөн катаал кезең, азап-муң, оор турмуш же коомдогу алааматты билгизген: «Кара түшүп башына, Качкан кыргыз мындан көп». К. эпосто бодо мал деген мааниде да айтылат: «Канды булоон болушуп, Кара малдан союшуп» (Сагымбай Орозбаков, 1. 216).
С. Сыдыков

КАРА

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАРА АТ — Чынкожонун укмуштуу канаттуу аты. Саякбай Каралаевдин варианты нда төмөнкүчө сүрөттөлөт:
Чынкожонун Кара аты
Кара атынын бар экен,
Капталында канаты.
Ажайыптан дуба окуп,
Уча жүргөн адаты.
Кыйын зээрчи жадыгөй,
Кылганы ушул Кожонун —
Астында бедөө
Кара аты Кара жанга күч келсе,
Кармашкан жоону көргөндө
Калкылдап учаар адаты (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 134).

Канаттуу К. а. минип, асмандап учуп урушкан Чынкожо Семетейлерге үстөмдүк кылат. Качан гана Күлчоро канатка атканда К. а. жерге түшүп өлүп, Чынкожо жеңилет, к. Канаттуу аттар.
А. Жайнакова

кара

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
I. black блэк
караңгылат карамыгуу карасан карат каракта каралан карактат каракташ карактоо каракуш карайлоо карайт каракур карайлат карамык каран карандай карандаш карандыз карамала карантин караңгы караңгыла караңгылаи караңгылык карапа карапайым карапайымдык карапта карар карата караш караштуу караштыр карамалоо караманча карайла каралаш каралдуу каралды каралжын каралоочу каралсыз каралуу каралык карама карамагында карамель кара карагат караган каракчы карала караганда карал каракчылык карагым каражат каражатта каражаттал каражаттоо каражаттуу карай карагайлуу карагайчы карагай караван карабайыр караансыз караандат караандаш караан караанда кара карама-каршысынан далилдөө карама-каршы эместик проблемасы карама-каршы эмес теория карама-каршы чоңдуктар карама-каршы түшүнүктөр карама-каршы теорема карама-каршы мааниси карама-каршы жаткан жак карама-каршы жаткан бурч карама-каршы болгон мисал карама-каршы белги карама-каршы амал карап чыгуу карап чыгуу журналы карап чыгуу журналы карап чыгуу белгиси кара шрифт карап чыгуу карартуу караан натыйжасы карап чыгуу караванный каракалпак каракалпаки каракалпакский каракалпачка карандаш карагач караемость кара кара-курт карабин карабкаться каравай караван карачаевцы карачки каракатица караковый каракулеводство каракулевый каракули каракуль каракульский каракульча карамель карандашный карантин карантинный карапуз карась карат каратель карательный карать караул караулить караульный каралсыз караштыруу караныш- каралы карасур караансыз карабай каранды карандай караал караан караанда- караандан- карагыс караандат- караандаш караандуу карабайыр карабоз караван карагай карагайлуу караган карагандуу карагансы- карагат карагашка карагер карагунас караж каражат каражатта- каражаттал- карала карай карайла- каралаш карайлат- карайт- карак каракас каракта- каракур каралкы каралоо каралоочу каракчы каракчылык карал караламан каралан- каралдаш каралдуу каралды каралжын каралуу карандылык каралык карам карама карамак карамала- караманча карамачы карамүртөз каратуу карамык каран караниет карап карапа карапайым карапайымдык карапта- караптат- караң каратма караңгы караңгыла- карар карарт- карасан карасана- карасанатай карасанатайлык карасанчы карат- карата каратал каратаман каратыл- караңгүн караңгылан- караңгылат- караңгылаш- караңгылык караңгычылык карача карачкы карачык караш караш- караша карашала- караштуу караштыр- кара кара карала каралык карамель карантин карар каратэ караңгылык карантин карапакс кара кара базар (чайкоо) кара жолтой кара көк кара күл (тери) кара мал кара мурч кара ниет кара сөз кара тору карангылык карабаcтан каражат 1 каражат 2 карагат каракчы каралоо карама-каршы карама-каршылык карапайым караруу карама-каршылык каранги карагатка каралоо каранды карачкы каралоо карагаттай караандоо караван-сарай кара карагайчы каракаш каралат- карамдуу карандыз карарыңкы караңгылоо карагатсыз кара кара кара- кара караал караан караанда- караандат- караандаш караандаш- караандоо караандуу караансыз карабайыр карабин каравай караван карагай карагайлуу карагайсыз карагайчы каралчу караган карагандуу карагансы- карагат карагаттай карагаттуу карагым карагыс караж каражат каражатта- каражаттал- каражатташ каражаттоо каражаттуу карай жанд. карай- карайла- карайлат- карайлатуу карайлаш карайлоо карайт- карайтуу карак карак каракта- карактат- карактатуу карактачу каракташ карактоо карактоочу каракөл каракур каракуш каракчы каракчы каракчылык каракчысы каракчысыз карал карал карал карал карала- каралан- каралант- каралантуу каралануу каралат- каралатуу каралачу каралаш каралаш- каралашуу каралдаш каралдуу каралды каралжын каралоочу каралсыз каралуу каралуу каралуу каралуучу каралы каралы каралык карама карамак карамагында карамала- карамалоо караманча карамдуу карамель карамыгуу карамык карамык- карамык карамык карараак каран каран- каранар-карманар карандай карандаш карандыз карантин карантиндөө караныш караң караңгы караңгыла- караңгылан- караңгылат- караңгылаш караңгылоо караңгылык карангычылык карап карапа карапайым карапайымдык карапакс карапта- караптат- караптатуу карапчы карар карар- карарт- карарттыр- карарттыруу карартуу карартыш караруу карарыңкы карасан карасанчы карась карат- карат ювел. карата караташ каратма каратуу каратыл- карача карачай карачкы карачу ө. ч карачык караш караш караша карашала- караштуу караштуулук караштыр- караштыруу караштырыш кара кийик каравала каравашка каракурт караси караси морские карафрактусы каранчо карапузики карапусовые карагуш карадрина каракал каракары каракатицы каранксы каравайки кара кара буудай кара желин кара жумуш кара жумушчу кара жыгач кара катмар кара кунас кара күч эмгеги кара моюл кара ниет кара сарык (боор циррозу) кара сөз кара тоңголок кара тору кара тумоо кара чайыр караан карабастан карагай карагай устун карагат каражат каражат бөлүп берүү каражат бөлүштүрүүчү каражаттар каражаттардын тартыштыгы карактоо каракчы каракчылык каралжын карамагына алуу карандаш караңгы караңгылоо карапа карапайым карапакана карасанатай карасанатай аракет караштуу (мисалы: Өкмөткө, же Президентке караштуу) караштуулук караван караванщик карагач карандаш караул караульный карасан карата кара көзүңдөн сенин ай, кара кара- кара буудай кара жолтой кара куурай кара өрүк кара мүртөз кара ниет кара тору кара чаар жылан кара чегиртке кара чыйырчык караан карагай карагат каражат каракта- каракчы каралык каралып жаткан карама-каршы карама-каршы кел- карама-каршылык карама-каршылыктуу карандаш караңгы караңгылат- караңгылоо караңгылык карап чык- карапа карапайым карар(т)- каратыл- каратып ал- каратып алуу караш каратэ