Переводчик Translate.kg

кол

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кол (мүчө)
кол акы
кол ал-
кол алдында
кол алыш
кол ара
кол арага жароо
кол астында
кол-аяк
кол байла-
кол бакыр (фольк.)
кол бала
кол барбоо
кол башы
кол берүү
кол булга
кол-бут
колго ал-
колго алуу
колго түшүү
колдон алдыруу
колдон берүү
колдон келет кылуу
колдон келүү
колдон суурулуу
колдон талашуу
колдон уруктандыруу
колдон чыгаруу
колдон-колго
колду байлоо
колду кароо
колдун кириндей
колдун кычуусун кан дыруу
кол жазма
кол жалга-
кол жоолук
кол жуу-
кол ийрисине тартуу
кол кабыш
кол кайруу
кол кайтар-
кол кайыр-
кол канатуулар (зоол.)
кол кап
кол кармашуу
кол кароо
кол катык (камыр жөн.)
кол кашык
кол кесер
кол кой-
кол коюу
кол көтөр
кол куушур-
кол куушуруу
кол күрөк
кол күрөш
колмо-кол
кол өнөрчү
кол саат
кол сал-
кол салуучу
кол тамга
кол тийбес кор (экон.)
кол тийбес, кол тийгис
кол тийгиз-
колу ачык
колу-жолу бош
кол үз-
кол чабуу
кол чана
кол чынач
кол чап-
кол чатыр
кол шилтөө

кол

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кол (кошуун)
кол башчы
кол кура-
колу-коңшу (коңшу- колоң) (диал.)

кол

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
рука

КОЛ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КОЛ — эпосто аскердик чакан отряддан баштап, аскердик зор бөлүктөргө чейинки түшүнүктү билдирет. К. көбүнчө жоокердик атчан ири бөлүктөрдү түшүндүрөт: Отуз түмөн орчун кол Он кишиче көрүнбөс, Жараткан өзүң жардам бол, Сапарга чыккан он миң кол (Сагымбай Орозбаков, 4. 101).

кол

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
(колдун учунан ийинге чейин) arm аам;
hand хэнд

кол

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
казык;
хоть кол на голове теши разг. өз дегенин кылган; какшаса да, сөз кулагына кирбейт.

кол

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кол I
1. рука, кисть руки;
оң кол правая рука;
сол кол левая рука;
эки колун аркасына алып заложив руки за спину;
колдун башы кисть руки; концы пальцев;
оң колунун башы менен маңдайын сылап койду он погладил его по лбу концами пальцев правой руки;
кол башындай перен. горсточка;
кол башындай кыргыздар горсточка киргизов;
колун боорго алды
1) он приложил (правую) руку к сердцу;
2) перен. он выразил полное согласие;
эки колун бооруна алып (он) скрестив руки на груди;
кол кармаш- или кол алыш- взять друг друга за руки, взяться за руки;
кол кармашып или кол алышып рука об руку, дружно;
кол жуу-
1) мыть руки;
2) с предшеств. исх. п. перен. лишиться чего-л.;
жут жылы малдан кол жууп калдык в год джута мы лишились скота;
кол жуугуз- или кол жуудур-
1) заставить мыть руки;
2) с предшеств. исх. п. перен. лишить;
кол көтөр-
1) поднимать руку;
2) перен. голосовать поднятием руки, участвовать в (открытом) голосовании;
3) перен. уст. голосовать;
кол көтөрүү
1) поднимание руки;
2) перен. голосование поднятием рук, участие в (открытом) голосовании;
3) перен. уст. голосование;
кол көтөрүүдөн кал- уст. лишиться избирательных прав;
кол көтөрүүгө акысы жок или кол көтөрүүгө акысыз уст. не имеющий права голоса; лишённый избирательных прав;
кол көтөрүүчүлөр
1) голосующие поднятием руки, участвующие в (открытом) голосовании;
2) уст. избиратели;
колго сал- ставить на (открытое) голосование; голосовать поднятием рук (открыто);
2. (или алдынкы кол) передняя нога;
Тайбуурул минген атынын колун бүгүп карады фольк. переднюю ногу (коня) Тайбурула, на котором он (богатырь) сидел, она, согнув, осмотрела;
3. палец;
үч колунун башы менен туураган эттен алды он взял резанное мясо кончиками трёх пальцев;
үч колунун башы менен тамекиден чымчып алып взяв кончиками трёх пальцев (щепоткой) табак;
беш колундай как свои пять пальцев;
4. почерк;
колу жаман экен, окуй албай койдум почерк у него плохой, я не мог прочитать;
5. подпись;
кол кой- с предшеств. дат. п.
1) поставить подпись, подписать;
кол коюлду подписано;
2) перен. согласиться, признать достоинство кого-чего-л.;
кол кудайдын мөөрү погов. уговор дороже денег (букв. подпись - божья печать);
кол чап- аплодировать;
кол чабуулар аплодисменты;
дуулдаган кол чабуулар бурные аплодисменты;
колдо бар имущий, зажиточный;
колдо жок неимущий, бедный;
колуң-жолуң бош ты совсем свободен; можешь отправляться на все четыре стороны;
колукүчү жок у него нет сил;
колдон кел- быть посильным;
колунан келет ему посильно, он может;
эрегиш кылсаң, жеңемин, колундан кантип келемин! фольк. если будешь тягаться (со мной), я одолею, как я могу поддаться тебе!;
сенин колундан келе турган киши эмесмин я не тот человек, с которым ты справишься (тебя я не боюсь);
колунан келишинче (он) по мере сил своих;
колдон келтир- командовать кем-л., держать в повиновении;
ал мени колунан келтире албайт он мной не сможет распоряжаться; он меня в руки не возьмёт;
кол тий- иметь досуг;
колум тийсе если у меня будет досуг, если я выберу время;
жумуштан колум тийбейт я занят работой, мне недосуг;
колум тийген я позволил себе ударять;
колум тийген кандар бар, менден кордук көргөн жандар бар фольк. есть ханы, которых я бил, есть люди, которые испытали от меня унижения;
сакалдуу кишиге колум тийип калды, айыптуумун я виноват в том, что позволил себе ударить пожилого человека;
кол тийбес мүлк неприкосновенное имущество;
кол үз- порвать связь;
жолдошторунан кол үзүп, дайынын таптырбай кетти порвав с товарищами, он удалился неизвестно куда;
кол сал-
1) нападать;
ууру малга кол салды вор напал на скот;
жолборско кол салган тайгандар болгон были борзые, которыс нападали на тигра;
ачка карышкыр кишиге кол салат голодный волк нападает на человека;
2) вмешиваться во что-л.;
3) покушаться, посягать;
кызга кол сал- фольк: тронуть рукой лежащую в постели девушку (выражая просьбу лечь с ней; прим. см. кайсала- I 2);
кол салуу или кол салыш
1) нападение, наступление;
2) вмешательство;
3) покушение, посягательство;
коомдук мүлкко кол салуу расхищение общественной собственности;
кол салуучу
1) нападающий;
2) посягающий;
коомдук мүлккө кол салуучулар расхитители общественной собственности;
колу оор у него тяжёлая рука (удар поражает, зарезанное животное недолго бьётся);
колу жеңил у него лёгкая рука (удар не причиняет сильной боли, зарезанное животное долго бьётся);
колу жука южн. бедняк;
ак кол белоручка;
алар ак кол болуп, жаман үйрөнүп кстишти они сделались белоручками и приобрели дурные привычки;
колу барат у него смелости хватит; у него рука не дрогнет; у него рука поднимется;
эки колун мурдуна тыгып, отуруп калды он сел на мель (потерял общественное положение и т.п.);
колдон келди кыла бер- помыкать;
ал сени колдон келди кыла берет он тобой помыкает;
ал мени коддон келди кыла албайт он меня себе не подчинит; он не сможет мною помыкать;
колумдан келери жок я ничего не могу поделать;
колу-бутун жыйнап отурушат они сидят подобравшись;
ата-энесинин колуна - кол, бутуна - бут болуп став хорошим помощником своим родителям;
колго кара- смотреть из чьих-л. рук; быть материально зависимым от кого-л.;
жарды туугандарым менин колума карап олтурат мои бедные родственники смотрят из моих рук;
чөп чыгып, мал колго карабай калды появилась трава, и скот перестал нуждаться в готовом корме;
кол кесер плата (мясом) резаку за убой скота;
колу ачык или колу кеңири (о человеке) щедрый;
колу чүрүш (о человеке) скупой;
кол бакыр чуйск. металлический уполовник;
чоң кол ист. участковый пристав;
колу билет в его власти (что хочет, то и делает);
колго түшүр- захватить;
колума бир түшөөрсүң ты мне когда-нибудь попадёшься (я тебе покажу!);
колума түшүрө албай жатам я никак не могу достать (напр. нужную книгу);
кол тийгиз- трогать, касаться;
кол тийгизгеним жок я не трогал;
кол астында (у него) в подчинении, в подданстве;
колмо-кол соода торговля за наличный расчёт;
кол кайыр- или реже кол кайтар- ответить ударом (проявив неблагодарность, непочтение);
кол кайыр милостыня, подаяние;
колум сынсын! отсохни у меня руки! (если я это сделая или сделаю);
кол бер-
1) дать руку;
2) (или кол тапшыр-) рел. стать последователем ишана (см. эшен);
он эки бирге кол берген фольк. он был последователем двенадцати ишанов (т.е. человеком благочестивым);
Сулайман пайгамбарыма кол берген менен тең (это) такая большая честь (букв. равно тому, как бы стать последователем пророка Соломона);
кол арага жарап калды (гл. обр. о мальчике) стал уже большим, уже может кое в чём помогать;
кол арага жарап калган бала мальчик, который уже начал кое в чём помогать;
кол бала см. бала;
кол катык см. катык I;
кол кабыш см. кабыш I;
ортон колдой см. ортон.
кол II
1. (в эпосе) конный отряд;
басыз, чоролордун колу өтө көп, кол эмес кошуун болуптур отряд (племён) басыз и чоро большой, (уже) стал не отрядом, а войском;
кол жаса-собирать конный отряд, собирать конницу;
2. уст. войско;
кара кол огромное войско.
кол III
(самостоятельно не употребляется, встречается только в географических названиях) русло реки, речная долина;
Каракол Каракол;
Нарынкол Нарынкол;
Кеңкол Кенгкол и др.

кол

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kol
el, kol

кол

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kol.

кол

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Адамдын эки ийнинен баштап манжаларынын учуна чейинки мүчөсү. Барпы эки колун аркасына алып, үй ичинде ары-бери басты (Байтемиров). [Алымбек].. мээлейден колдорун чыгарды (Сыдыкбеков).
  1. 2.                  Малдын алдыңкы буту.
  2. 3.                  Беш манжа. Беш кол тең эмес (макал).

¨ Кол кабыш кылуу — жардам кылуу, көмөк көрсөтүү. Силерге ыраазымын. Колхозго чоң кол кабыш кылдыңар (Бейшеналиев). Кол салуу—1) уурдоо, бүлдүрүү. Ортолуктун малына кол салып, мен жинди болуптурмунбу? (Бейшеналиев); 2) уруш ачуу, качырып кирүү. Камап турган бул жоого Качырып кол саларбыз (Турусбеков). Колго салуу — талкууга коюу, добушка салуу. Колго салам. Жолдош Ормушту КПССтин мүчөлүгүнө өтсүн деген коммунисттер кол көтөрүшсүн (Байтемиров). Колунан көөрү төгүлгөн к. көөр. Колунан келүү — иштей алуу, кубаты жетүү, күчү келүү. Кол алдында болуу — бирөөнүн бийлигинде, бирөөнүн жетекчилигинде болуу. Кол жууп калуу — ажырап калуу, түгөтүп, жоготуп алуу. Ортон колдой к. ортон. Беш колдой — таамай, так, ачык. Бул ишти мен беш колдой эле билем («Чалкан»). Кол үзүү—1) байланышпай, катышпай калуу; ынтымагын жоготуу. Колуңду үзбө сен менден, Үмүтүм үзбөйм мен сенден («Манас»); 2) кол жууп калуу, ажыроо. Малдан колду үзгөмүн («Ала-Тоо»). Колу кыска — начар, жетишсиз; аргасыз, бийликсиз. Кол байлоо — жолтоолук, тоскоолдук кылуу; убактысын алуу, бошотпой коюу. Колго түшүү к. түш III. Кол өнөрчү — колу менен майда буюмдарды жасоочу уста. Колдон чыгаруу — 1) бүтүрүү, бир жаңсыл кылуу. Ишти биротоло колдон чыгардык («Жаш ленинчи»); 2) ажыроо, кол үзүп калуу. Кайран кишини бекер колдон чыгардым («Чалкан»). Кол кесер — мал сойгондо адамга берилүүчү эт. Куру кол калуу — эч нерсесиз калуу, куру жалак калуу. Куру кол кала турган болдук (Жантөшев). Колу түйүү—1) чолосу тийүү, убактысы болуу, колу бошоо; 2) уруп коюу, муштап жиберүү. Кол жалгоо — бирөөгө бир нерсени колу менен алып берүү. Кол коюу к. кой. Кол кайыруу же кол көтөрүү — көбүнчө өзүнөн улууларды чаап жиберүү, уруп коюу; жооп кылып уруп жиберүү. Каршылаша кеткенде Кол кайырбай ким чыдар («Манас»). Колмо-кол — колдон колго, накта. Кол бала — жашынан бирөөнүн колунда туруп калган балага же келинге айтылуучу сөз. Киши колдуу болуу — 1) киши колунан өлүм табуу; 2) уурдалуу. Кол кап — мээлей. Кол жоолук к. жоолук. Кол башындай — кичинекей, аз. Кол башындай ак баштык, Ал Төштүккө чак баштык («Эр Төштүк»). Колу бошоо — колу тийүү (1-мааниси менен бирдей). Колунда жок — жетишсиз, начар, оокатсыз. Энебиз жесир, колунда жок (Сыдыкбеков). Адилетсиз турмуш-ай, Өз колунда жок болсо, Бечаралык ушундай (Токтогул). Колунда бар — жетиштүү, оокаттуу, колу жетиштүү.
КОЛ II зат. Кишилерден турган согуштук күч, аскер, кошуун. Жарактуу кол куралсын, аба (Турусбеков).
колдогой колек кологой колониализм колонист колтурмач, колдоо кол кол колбаса колбоор колбоорло- колдо- колдогой колдогоюраак колдой- колдойт- колдокмат колдомо колдон- колдонгондук колориметр колориметрия колорит колдонмо колдонт- колдонул- колдонулуу колдонуу колдонуучу колдонуш колдончу колдоңдо- колдоңдот- колдоңдотуу колдоңдош колдоочу колдоочулук колдочу колдош колдош- колдошуу колдоюңку колдур колдура- колдурак колдурат- колдуратуу колдуроо колдуу колдуу колек коленкор колеялуу колжогой колжогойлук колжогоюраак колжой- колжойт- колжойтуу колибрлер колит колко колко колкой- колколо- колколоо колколот- колколош колколуу колколуу колколуулук колкосуз колкочу колкулда- колкулдат- коллаборационизм коллега коллегия коллегиялуулук коллегиялык колледж коллектив коллективдеш- коллективдештир- коллективдештирил- коллективдештирилүү коллективдештирүү коллективдешүү колориттүүлүк колосс коллективдүү коллективдүүлүк коллективизм коллектор коллектордуу коллекционер коллекция коллекцияла- коллекциялоо коллизия коллиматор коллинеардуу векторлор коллоид коллоиддик коллоквиум коло коло коло- кологоюраак колой- колойт- колок колок колокто- колоктоо колоктот- колоктотуу колоктош кололо кололоо кололуу коломолуу коломоч коломочто- коломочтон- коломсок коломто коломтолуу коломтосуз колонат колониализм колонизатор колонизатордук колонизаторсуз колонист колония колониялаштыруу колониялуу колониялык колониясыз колониячыл колонка колонна колоннада колонналуу колоң колоң колоң колоңдо- колоңсо колоңсолуу колоңсосуз колоо колорадо колоратура колот колот- колоттуу колпоңдо- колсуз колтой- колтойт- колтоңдо- колтоңдот- колтоңдотуу колтоңдош колтук колтукта- колтуктат- колтуктатуу колтукташ колтукташ- колтукташуу колтуктоо колтурмач колтурмачта- колтурмачтат- колтурмачтоо колукту колуктулуу колуктусуз колхоз колхоздош- колхоздоштур- колхоздоштурул- колхоздошуу колхоздоштурулуу колхоздук колхозсуз колхозчу колхозчулук колчедан колчой- колчоңдо- колчоңдоо колчоңдош кольматаж кольт коляска колбнещуки колбни илистые колпица колюшкообразные колючесоневые колонок каменный колпии колумбия колчецы кольчецы густощетинковые кольчецы малощетинковые кольчецы многощетинковые кольчецы первичные колючеголовые колонок коллирия коловратки колибри коллемболы колли колорит кол кол башчы кол белги кол жазма кол жеткис баа кол коюу кол өнөр кол өнөрчүлүк кол пулемет кол салуу кол салышпоо принциби кол тамга кол чабуу кол чабуулар кол эмгеги коларак колбаса түрү колбаскыч колбашчы колго тие элек (талап кылынбаган) продукция колготки колдо бар байлык колдо бар киреше колдонбоо (МБТ) колдонбоо мөөнөтүнүн эскириши колдонмо колдонмо экономика колдонмо экономика илими колдонуу колдонуу (МБТ) колдонуудагы мыйзам колдонуудан чыккан сарптоолор колдоо колдоо фондусу колдоп коюу колжазма бөлүмү колжазма документ колканат колкат колко колколотуу коллизия укугу коллизия ченеми коло колониализм колонна колоноскопия колонтитул (МБТ) колтамга колтамга үлгүсү колу колу ачык (адам) колунун үлгүсү колчырак колбасные изделия колготки колебание колебание цен колебаться колено колесо количественная теория денег коллега колледж открытых дверей коллектив коллективное действие коллективное имущество коллективное мнение коллективный коллективный подряд коллекция коллизионная норма коллизионное право колодец колодка колониализм колония-поселение колонка колонка (ИКТ) колонка водопроводная колонки (ИКТ) колонку влево (ИКТ) колонку вправо (ИКТ) колонна колоноскопия колонтитул (ИКТ) колонтитул первой страницы (ИКТ) колорирование колорит кольцо кольцо (на пальце) коляска колдун колдовство кол кол аарчы кол алышуу кол араба кол жазма кол кабыш кол кап кол кой- кол өнөрчү кол өнөрчүлүк кол саат кол сал- кол салуу кол тамга кол тийбестик кол чабуу кол чап- кол чатыр колбаса колго көндүр- колго түшүр- колдо- колдогон колдон- колдон кел- колдон чыгар- колдон чыккан колдонмо колдонсо боло турган колдонуу колдонууга жарамдуулук колдоо колдоочу колдун изи коллаборационист коллега колледж коллективдүү коллекция колониалдык колонизацияла- колония колонна колукту коляска колобок колдонмо колдонмо колдонмо колтуктат колдонмо колдуу колдоочу колдош колдоюу коллекцияла колтуктоо колхоздош колтурмач коллекциялоо колок колдой колдон колдонмо колдур колдура колдурат колдуроо колчой колокто колоктоо кололо кололуу кологой колхозчу колхоздошуу колхоздоштур колхоз колукту колтукташ колтукта колтой колтоңдо колтук колоң колоңсо колоңсолуу колот колонна колонизатор колонизация колония колониализм коломто колба колбаса колбор коллекция колдо колдогой колдонул колдонуу колко колколо колколоо колколуу коллегия коллектив коллективдеш коллективдештир коллективдештирүү коллективдешүү коллективдүү коллективизация коллекционер коло коло колдо болгон киреше кол жазма кол жазма кол жеткидей кол коюу сабы кол менен кол менен киргизүү кол менен киргизүү колдонуу колдонуу эрежелери колдонууга жараксыз колдонуучу колдонуучу укуктары колдонуучунун аты колдонуучунун көп тилдүү интерфейси колдонуучунун локалы колдонуучунун орнотуусу колдонуучунун профили колдонуучунун тобу колдонуучунун тобу талаасы колдонуучунун тулбары колдоо колонтитул колу коллинеарные векторы коллинеарность векторов коллинеарное движение количество информаций количественное число количественное соотношение количественное отношение количественная колебание функции колебание синусоидальное колебание поперечное коллекция коллекция гаджетов рабочего стола коллекция картинок колдо болгон киреше колдонуучунун локалы колду алып салуу колдонууга жараксыз колдонуу эрежелери колдонуучунун тобу талаасы колдонуу кол тамга сабы колдонуу күнүнүн аякташы колдонуучунун профили колдонмо программалоо интерфейсинин криптографиясы кол жазма колдонуучунун каттоо жазуусун башкаруу кол менен жазуу кол тамга колдонуучу колдонмо кол коюлган - ырасталган эмес колдонуучунун тобу колдонуучунун аты колдоо колдоонуучуну алмаштыр колдонуучунун орнотуусу колдонуучу укуктары кол менен киргизүү колдонмодо жазылуу кол тамга орнотуусу кол коюлган - ырасталган колаут колдонуунун шарттары колдонмо контейнери колдонуучунун көп тилдүү интерфейси колдонмо буйруктар тилкеси кол жазма киргизүү панели колдонмо аты колдонмо таңгагы колдонмо жыйынтыгы колдонмо жаңыртуусу колдоо колдонуучунун каттоо жазуусун коопсуз сактоо жайы колдонмо буйругу колдонмону которуу колдонуу эрежелери колдонулуша карап төлөө колдонулушуна карап төлө колдонмону алдын ала карап чыгуу колдонмо түйүнү колдонмо ачуу колдонмо берилмелери колдоо аяктады колдонмо туташтыруучусу коленопреклонённый коленкор кол колба колбаса колбасный колдовать колдовство колдоговор колдун колдунья колебание колебательный колебать колечко колебаться коленка коленкоровый колировка колит колено коленопреклонение коленчатый колер колесить колесник колесница колесо колесование колесовать колея коли коллективно колибри колики коль количественный количество колка колкий коллизия колкость коллаборационист коллега коллегиальность коллегиальный коллегия коллектив коллективизация коллективизировать коллективизм коллективист коллективность коллективный коллектор коллекционер коллекционирование коллекционировать коллекция коллодий коллоид коллоидальный коллоидный коллоквиум колобок колобродить колоссальный коловорот колода колодец колотушка колодка колок колокол колокольный колокольня колокольчик колониалъный колонизатор колонизаторский колонизационный колонизация колонизировать колонизовать колонист колотить колхозница колотиться колония колонка колонна колоннада колонный колоратура колоратурный колорит колоритность колоритный колос колоситься колосник колосниковый колосовые колхозный колосс колотый колоть колотье колоться колоша колошение колошник кольцевать колпак колпачок колтун колумбарий колун колхоз колчедан колченогий колыбель колыбельный колымага колыхание колыхать колыхаться колыхнуть колыхнуться колышек колье кольнуть кольраби кольцевание кольцевидный кольцевой кольцеобразный кольцо кольчатый кольчуга колючий колющий коляска колёсико колёсный колонналуу колоо колтой- колонна колдой- колдокмат колдоло- колдолун- колдош колдоюңку колдомо колдура- колдурат- кол колбаса колбоор колжойт- колтоңдо- колдо- колдон- колдонмо колдонул- колдонуу колдонуучу колдонуш колдоо колдоочу колдоңдо- колпоч коломсок колдуу коленкор колжогой колжой- колкабыш колкайыр колко колкой колколош колколуу колкулда- коллектив коллективдеш- коллективдешүү коллективдештир- коллективдештирүү коллективдүү коллективизм коллектор коллекционер коллекция колмо коло колодка колой- колойт- колок колокой колокто- колоктот- кололо- кололуу коломолуу коломочто- коломочтон- коломошто- коломоштон- колсобой колсуз коломто колон колонизатор колонизация колония колониялдык колониялуу колониялык колониячыл колонка колос колот колоң колоңгу колоңдо- колоңсо колпоңдо- колтук колтукта- колтуктат- колтукташ- колтурмашта- колу колукту колуктулуу колуктуу колустеңке колхоз колхоздош- колхоздоштур- колхоздоштуруу колхоздошуу колхоздук колхозчу колчой- коллегия кольцо нервное кольцевидный хрящ коловрашательный аппарат колокол скребней колющий аппарат кольчатость вторичная кольчатость ложная кольчатость кольцевой канал кольцевание колониальные организмы колониальность колленциты коллоид коллекция коллатерали колено коллаген коленная чашка коленный рефлекс колебания мерцательные колбочки кишечнополостных колбочки сетчатки кол кол аарчы кол чабуу кол кап кол коюу кол салуу кол тамга (колу) колба колбаса колдонуу колдоо колдоочулук колония колтук колу ачык кол колдон колдонул колдонуу колдуу колле(д)ж коллектив коллективизм коллекция колониализм колонист колония колтук колтукта колючка колба колин колея кологой колчоңдо колоңдо колдойт колдоо кол кол менен колодезный колосистый коленный колко колхозник колчан