Переводчик Translate.kg

контекст

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
Context (proper noun)
A reading order and alignment setting that is commonly used in controls that display text. When you select the Context setting, the reading order is determined by the first strong character (not a numeral or special character) that you type.

контекст

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
контекст (жазылган же сүйлөнгөн речтин ичиндеги айрым сүйлөмдөрдүн жана сөздөрдүн байланышы);
в контексте слово становится понятным сөз контекстте тушүнүктүү болот.

контекст

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
контекст.

контекст

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
контекст, контексти, кон текстти

КОНТЕКСТ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КОНТЕКСТ (латынча contextus — тутум, байланыш) — чыгарманын белгилүү бир бөлүгүнүн — ар бир сөз, көркөм каражат, фраза, сүйлөм жана башкалардын мааниси, так, толук ачыла турган үзүндү. Чыгармадагы сөздүн тандалышы, көркөм сөз каражаттарынын колдонулушу, стиль К-ке жараша болот. Тилдин, стилдик каражаттардын К-ке туура келбей калышы тексттин биримдигин бузат. К. дайыма чыгарманын жанрдык өзгөчөлүгү менен шартталат. Оозеки өмүр сүргөн эпикалык мурастарда, анын ичинде «Манаста» К-тин бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Эпикалык текстке ретардация мүнөздүү болуп, кайталоолор (стилистикалык, эпизоддук жана башкалар) кеңири учурагандыктан айрым сөздөрдүн, троптордун, көбүнчө эпикалык формулалардын мааниси колдонулган бөлүктө так ачыла бербейт. Бирок, чыгарманын жалпы К-инде алардын мааниси айдан ачык. Мисалы, Саякбай Каралаевдин варианты нда «Ана ошондо караса, Мал аманын кааласа» деген формулага айланган эки сап көп колдонулат. Мындан биринчи сап эпикалык баяндоонун объектисин алмаштырууда колдонулуучу композициялык каражат катары кызмат өтөп, ар бир сөзүнүн мааниси так, ачык туюлат. Ал эми экинчи сап, биринчи сапка катар айтылып, анын ар бир сөзүнүн конкреттүү мааниси эмес, сап толук бойдон бир бүтүндүк катары кабыл алынат. Бул сапат эпикалык тексттин мүнөздүү белгилеринен болуп саналат. Мындай текстологиялык көрүнүштөрдү белгилөө үчүн микроконтекст, макроконтекст деген түшүнүктөр колдонулат. Микроконтекстте мааниси ачык байкалбаган сөздөр, сөз айкаштары эпикалык чыгарманын макроконтекстинде сөзсүз ачылат. «Оңдошуп атын минишип, Жарашып жарак кийишип, Урушмак болду калмакка» (Сагымбай Орозбаков, 1. 164) — деген сүйлөмдүн мааниси макроконтекстке шайкеш келет — согуштук баатырдык тематика ачылып жатат. Ал эми алынган үзүндүнүн өзүндө болсо, К-ти «Урушмак болду калмакка» деген сап түзөт. Эгерде тексттин эпостун макротексти менен шартталган бул сап айтылбаса, алгачкы эки саптын мааниси, чыгармадагы функциясы, сюжеттик ролу толук ачылбайт.
К. — эпикалык текстти бир бүтүндүктө кармап турган, чыгарманын поэтикалык системасынын (сюжет, композиция, стиль) табыятын аныктаган маанилүү категория, к. Текст. Текстология.
C. Кайыпов

контекст

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
context ‘контэкст

контекст

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Тексттин маани жагынан тыянактуу бөлүгү
контекстик меню контексттик меню контексттүү орфограф текшерүү контекстное меню контекстное меню контекстная проверка орфографии контекстное меню контексттик меню контекстик меню контексттик меню контексттүү орфограф текшерүү контекстке байланыштуу жардам контекст контекст контекст контекст контекстсиз контексттик контексттүү контекстное меню (ИКТ) контекст контекст