Переводчик Translate.kg

кредит

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кредит, кредитти
кредит банкы
кредит билети (экон.)
кредит келишими
(экон.)
кредит кооперациясы
(экон.)
кредит реформасы
кредит саясаты
кредит системасы (экон.)

кредит

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • кредит
 • кредитный
 • кредит

  Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • кредит
 • кредит (насыя)
 • насыя
 • Кредит

  Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
  Кредит

  Кредит

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Кредит

  Кредит

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  КРЕДИТ (лат. creditum – ссуда, карыз) – 1) кредиттик келишим боюнча кайтарып берүү жана пайдалангандыгы үчүн үстөк пайызын кошо кайырып берүү шарты менен карыз алуучуга банк же дагы башка кредит уюмдары (кредитор) тарабынан берилүүчү акча каражаты. (Аны «зайым» түшүнүгүнөн айырмалай билүү керек); 2) бухгалтердик эсептин дебетке карама-каршы эсептерде өзгөртүүлөрдү туюнтуучу аталгысы.

  кредит

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I зат. бухг. Кириш-чыгыш книгаларынын бардык расходдолуучу нерселерди жана ошол счёт боюнча карыздар менен расходдорду каттап коймо оң жаккы бети; дебет деген түшүнүктүн карама-каршысы.
  КРЕДИТ II зат. 1. Акчаны же товарды карызга берүү.
  2. Белгилүү бир расходго берилген акча суммасы. Саламаттык сактоого берилген кредиттер.

  кредит

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
  Кредит (Credit) —(От лат. credit он верит) – 1) Средства, предоставляемые кредитором заемщику на условиях возвратности, срочности и платности за их использование. Различают следующие основные формы кредита: а) краткосрочный, выдаваемый на срок до года, предназначенный для формирования оборотных средств предприятий, фирм; б) долгосрочный, предоставляемый на срок свыше года и используемый в качестве инвестиционного капитала; в) гарантированный, предоставляемый под гарантию, под обеспечение; г) государственный, в котором в качестве заемщика выступает государство, а в роли кредитора – физические и юридические лица, приобретающие государственные ценные бумаги; д) банковский, предоставляемый банками в денежной форме; е) потребительский, предоставляемый потребителям товаров и услуг и используемый для удовлетворения потребительских нужд; ж) коммерческий, предоставляемый юридическими и физическими лицами друг другу по долговым обязательствам или предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям (продажа в рассрочку); з) международный (иностранный), предоставляемый продающей стороной покупающей стороне в форме аванса для закупки товаров у продающей стороны; и) ипотечный, предоставляемый под залог недвижимости.  

  кредит

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
  Кредит (Credit) —Кредитор тарабынан карыз алуучуга өз учурунда кайтаруу, мөөнөтүндө төлөө жана төлөөгөжөндөмдүүлүк шарттарында берилген каражат. Кредиттер төмөнкүдөй негизги формаларга бөлүнөт: а) ишканалардын, фирмалардын жүгүртүүкаражаттарын топтоо үчүн каралган, бир жылга чейинки мөөнөткө берилген кыска мөөнөттүк кредит; б) инвестициялык капитал катары пайдаланылган, бир жылдан ашкан мөөнөткө берилген узак мөөнөттүү кредит; в) кепилдик, камсыздоо алдында берилген гарантиялык кредит; г) мамлекет карыз алуучу катары, ал эми мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алышкан жеке адамдар жана юридикалык жактар кредитордун ролунда иш алып барган мамлекеттик кредит; д) банктар тарабынан акчалай формада сунушталган банктык кредит; е) товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдүкеректөөчүлөргө сунушталган жана керектөөмуктаждыктарын канааттандыруу үчүн колдонулган керектөө кредиттери; ж) карыздык милдеттенмелер боюнча юридикалык жактар жана жеке адамдардын бири-бирине берген же сатуучулар тарабынан сатып алуучуларга товардык формада сунушталган (бөлүп төлөө шартында сатуу) коммерциялык кредиттер; з) сатып жаткан тараптын товарларын сатып алуу үчүн сатуучу тарабынан сатып алуучу тарапка аванс формасында сунушталган эл аралык (чет өлкө) кредиттер; и) кыймылсыз мүлктү күрөөгө алуу менен берилген ипотекалык кредит.

  Кредит

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  насыя

  кредит

  КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
  Credit

  кредит

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  кредит I
  м. бухг.
  кредит (бир нерсени карызга берүүчү адамдардын же мекемелердин счёту; дебеттин карама-каршысы; айрым адамдарга же мекемелерге тиешелүү акча жазылып туруучу счёт).
  кредит II
  м.
  1. фин. кредит, карыз, насыя (карызга берилген же берилүүчү акча; насыяга берилген же берилүүчү товар);
  отпустить товар в кредит товарды кредитке берүү (насыя берүү);
  2. фин. кредит (белгилүү бир расходго ассигнование кылынган акча);
  3. перен. (доверие, авторитет) бедел.

  кредит

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кредит;
  кредит ачуу открывать кредит;
  кредит билети уст. кредитный билет;
  дебет-кредитин тактап уточнив дебет и кредит.

  Кредит

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  1. насыя;
  2. кредит

  кредит

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  kredit
  kredi, taksit

  кредит

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  kredi.

  Кредит

  Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
  КРЕДИТ (лат. creditum – ссуда, карыз) – 1) кредиттик келишим боюнча кайтарып берүү жана пайдалангандыгы үчүн үстөк пайызын кошо кайырып берүү шарты менен карыз алуучуга банк же дагы башка кредит уюмдары (кредитор) тарабынан берилүүчү акча каражаты. (Аны «зайым» түшүнүгүнөн айырмалай билүү керек); 2) бухгалтердик эсептин дебетке карама-каршы эсептерде өзгөртүүлөрдү туюнтуучу аталгысы.
  кредиторский кредит кредитор кредитордук кредиттик кредиттөө кредит кредит (насыя) кредит багыты кредит берүү механизми кредит бирлиги кредит валютасы кредит кооперативи кредит реформасы кредит системи кредит сунушу кредит тобокелдиги кредит эмиссиясы кредитке сурам кредитор кредитор бересеси кредиттердин ордун толтуруучу комиссиондук жыйымдар кредиттик карт кредиттик рейтинг тутуму кредиттин баасы кредиттин мөөнөтүн узартуу кредиттин накта наркы кредиттөө кредиттөөнүн өзгөчө режими кредит кредит коммерческий кредит льготный кредит торговый кредитная карта кредитная линия кредитная реформа кредитная система кредитная эмиссия кредитный кредитный кооператив кредитный риск кредитный союз кредитование кредитор кредиторская задолженность кредитоспособность кредиты долгосрочные кредиты краткосрочные кредиты под залог кредиты под наблюдением кредитор кредит кредиттин суммасы кредиттик рейтинг системасы кредиттердин мөөнөтүн узартуу кредиттик тобокелдик кредиттик тобокелдик кредиттик рейтинг кредитордук карыз кредиттик линия   кредиттик таржымал кредитор кредит кредиттик төлөм кредиттик банктык төлөм карты кредит портфелин классификациялоо кредиттерге теңештирилген активдер кредитный риск кредитный рейтинг кредитный риск кредиторская задолженность кредит для поддержания ликвидности кредит последней инстанции нбкр кредитная история кредитная линия кредит «овернайт» нбкр кредитор кредитовый платеж кредит кредитная банковская платежная карта кредит картасы кредитная карта кредитная карта кредиттин суммасы кредиттик рейтинг системасы кредиттердин мөөнөтүн узартуу (пролонгациялоо ) кредиттик тобокелдик (төлөм системасында ) кредиттик рейтинг кредитордук карыз кредиттик тобокелдик кредитор кредиттик таржымал кредиттик төлөм кредит кредиттик банктык төлөм карты кредит портфелин классификациялоо кредиттерге теңештирилген активдер кредит картасы кредитный кредит кредитно-денежный кредитование кредитовать кредитоваться кредитор кредитоспособность кредитоспособный кредит кредитор кредиттик кредит кредитор кредит кредитор