Переводчик Translate.kg

күч

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. Тирүү жандыктардын булчуңдарын кыймылга келтирүү аркылуу аракеттенүү мүмкүнчүлүгү; адамдын (жандыктын ) алы, дарманы, кубаты, бир нерсе кылууга, иштөөгө жарамдуулугу. Алтымышка жаш жетти, Энеңден кайрат, күч кетти («Кедейкан»). Адамдар ушул бүткүл тоону оодарып салууга да күчтөрү жетет (Сасыкбаев). Мына күчүмкурулушка жумшаймын (Аалы).
 1. 2.                  Адамдын акыл-ой ишине жөндөмдүүлүгү, шыгы. Бул кезде күчүн жайып билим кенин Кези экен каадаланып казып жаткан (Турусбеков). Акылайга окшобой калабы дейм, Акындык күчүм менин жетпей турат (Турусбеков).
 2. 3.                  Иштин, жумушту аткаруу жөндөмдүүлүгү; бир нерсенин кыймылынын, жүрүшүнүн, таасиринин деңгээли; кубат, энергия, кайрат. Эр паровоз күчкө келип, Адыр, кырды аттаган (Бөкөнбаев). Желаргыны да жумушка кошсо көп күч кирет (Убукеев). Аялдар зор күч экендиги шахтадан дале сезилет (Сасыкбаев).
 3. 4.                  Укук, укуктуулук, таасирдүүлүк. Закон өз күчүн жоготту. Акчанын күчү.
 4. 5.                  Бийлик, кудурет, авторитет, таасир. Кантейин, жазмыш күчү уруксат бербейт, Заманга иштер элем далайга өлбөй (Осмонов). Коллективдин күчү.
 5. 6.                  Мүмкүнчүлүк, шарт, чама. Кымбат баалуу тамактарды сатып жешке күчүм жетпейт (Абдукаримов).
 6. 7.                  Кандайдыр бир ишкердүүлүктүн, күчтүүлүктүн, таасирдин булагы. Белгисиз күч кирпигимди көтөрүп, Үктатпады, уйкум эске келбеди (Аалы). Элтарыхты түзүүчү, коомдук прогресстин башкы күчү («Коммунист»). Марксизм-ленинизм сынды коомдун кыймылдаткыч күчү деп эсептейт (Бейшеналиев).
 7. 8.                  Өз ишинде кандайдыр бир мүнөздүү өзгөчөлүктөргө же багытка ээ болгон коомдун бөлүгү. Революциянын кыймылдаткыч күчтөрү. Тынчтык үчүн күрөшкөн күчтөр.
 8. 9.                  Аскерлер; кандайдыр бир өндүрүштүк коллективге бириккен адамдар тобу, бирдей кесиптеги адамдар. Куралдуу күчтөр. Девиз күчтөрү. Артисттик күчтөр.
 9. 10.              Эмгек, кызмат; жардам. Ичип турат сүтүңдү, Көрүп турат күчүңдү (Тоголок Молдо). Заливщиктер [чоюнду].. механизмдин күчү менен ташып жатышат (Сасыкбаев). Кээ бир иштерди акчага шылтабай өзүбүздүн күч менен бүтүрүшкө болбойбу? (Сыдыкбеков).
 10. 11.              Өтө көп, күчтүү, кыйын, катуу. Кыялы бузук, заары күч, Ал Көкдөөдөн күдөр үз («Эр Төштүк»). Мейли, болсун капкараңгы түн айсыз, Мейли, болсун бороону күч ызгаар кыш (Осмонов).

Күч алуу — күчөө, күчөй баштоо, көбөйүү. Уламдан улам шамал күч алат (Жантөшев). Ажардын коркунучу күч алды (Жантөшев). Жусупакундун кылыктары жөнүндөгү сөздөр күч ала баштады (Жантөшев). Жанына же башына күч келүү — өтө кыйналуу, кыйындыкка туш келүү, оордук келүү, аргасыз. абалда болуу. Каргадай жетим Ашимдын Жанына жаман күч келди (Осмонкул). Карып жанга күч келди.. Качпаганда нетейин («Кедейкан»). Анча эмнеге күч келди экен башына? (Сыдыкбеков). Кара күч — акыл эмгеги менен эмес, кол күчү менен иштөө жөндөмдүүлүгү. Колу-бутундагы чорлору, кийген кийими анын [Маманазардын] кара күчүнөн башка эч нерсеси жок экендигин көрсөтүп турат (Жантөшев). Кол күчү — кол менен иштелген эмгек, кол эмгеги. Өлкөбүздө кол күчү азыр жоюлуп, Техниканын бардык күчү жаңырды (Осмонкул). Күч унаа — ишке чегилүүчү унаа (мал). Кадыркулов он үймөк чеп эмес, бир үймөк чөп күч унааларга, кала берсе, колго караган малдарга канча пайда келтирерин айтты (Таштемиров). Күч жумшоо — иштөө, кызмат кылуу, бир нерсени орундоо үчүн аракет кылуу. Биздин милдет күч жумшамак аларга, Эсен болсо кырсыктардан денибиз (Аалы). Күч келтирүү — кандайдыр бир нерсеге көбүрөөк таянуу; сарп кылуу; кыйындык келтирүү Бугимов папироско күч келтирип, дале ары-бери басып отурат (Сасыкбаев). Күчүн берүү же күчүн алуу — убактылуу пайдаланууга берүү, иштетүүгө берүү же алуу. Азимкан балам, тагыңдын үч күндүк күчүн бербедиң («Кедейкан»). Күч күйөө к. Күйөө. Кара күчкө — калп эле, курулай эле. Карабек кара күчкө Бердини мактаган болуп жүрүп кетти (Жантөшев). Динар табыш чыгарып кара күчкө жөтөлдү (Сыдыкбеков).

күч

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
power (noun)
Strength exerted; might.

күч

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. сила;
күч атасын тааныбайт погов. сила (и) отца своего не признаёт;
киши күчү воен. живая сила;
киши күчүн жоготуу уничтожение живой силы;
Советтер Союзунун күч-кубаттуулугу мощь Советского Союза;
аттын күчү
1) сила лошади;
2) тех. лошадиная сила;
күч аракетибизди аябайбыз мы не пожалеем своих сил;
күчкө кел- или күч ал- усиливаться;
аяз кырчылдап күчүнө келди мороз трещал и усиливался;
бороон дагы күч алды буран ещё более усилился;
күчүнө келип турган кези он в полной силе;
күч кайтты силы оставили;
байбичемден күч кайтып, мен өңдөнүп карыган фольк. жену (см. байбиче) мою силы оставили, подобно мне постарела;
бала жок, кемпирим экөөбүз эле, эми минтип күч кайтты детей (у нас) нет, мы вдвоём со старухой теперь совсем беспомощны;
2. сильный;
ууру күч болсо, ээси өлөт погов. если вор силён, (то) погибает хозяин (украденной вещи);
3. лошадь, конь;
союп берип боругун, эки семиз күч берген, алты чанач сүт берген фольк. зарезал он (для них) двух баранов, дал (им) двух жирных коней, дал шесть бурдюков молока;
күч ат рабочая лошадь;
күч мал рабочий скот;
4. ист. рабочий скот, взятый на отработки;
бир күнү апийимин отошуп бермек болуп, күчүн миндим однажды я взял у него для поездки коня с условием отработать на прополке опийного мака;
бир аттын күчүн алып берейин я тебе достану лошадь в пользование;
шаарга барып келейин, атыңын күчүн бере тур я хочу съездить в город, дай мне свою лошадь;
күч акысы плата за наём верхового животного;
күчүнө сал- положиться на силу чего-л.;
булдун күчүнө салып полагаясь на силу денег; используя силу денег;
күч келтир- или күч кыл-притеснять;
мээге күч келтирбе не утомляй мозг;
мээсине күч келтирип, иштей берет он работает, не считаясь с мозговым переутомлением;
көзүнө күч келтирип, ыйлай берет он всё время плачет, утомляя глаза;
сен мага күч кылба не притесняй, не приневоливай меня;
билчелик күчкө калгамын фольк. на меня свалилась слоновая (посильная только слону) тяжесть;
иштегенин маа күч кылат! как будто он для меня работает! (вот ещё выдумал!);
иштегениңди мага күч кылба ты для себя работаешь, не вали на меня (я тут ни при чём);
кара күчкө
1) напрасно;
кара күчкө иштей берип, арам тер болдум исполняя ненужную работу, я измучился;
2) притворно, деланно, неестественно;
кара күчкө катуу каткырып күлдү он деланно и громко засмеялся;
кара күчкө бышаң-бышаң ыйлады он притворно плакал;
жанга күч келсе если к горлу подопрёт (если трудно придётся);
күч жек- напрягать силы, напрягаться;
күч күйөө см. күйөө, того- II.

күч

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
küç
güç, kuvvet

күч

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
güç.

күч

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
мощь

күч

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күч, күчтү
күч ал-
күч алуу
күч-аракет
күч ат
күч ийини (физ.)
күч импульсу
күч келтирүү
күч колдонуу
күчкө салуу
күч-кубат
күч-кубаттуулук
күч күйөө
күч мал
күч моменти (физ.)
күч талаасы (физ.)
күч ташуу
күч унаа
күчү кайтуу
күчүн алуу
күчүн багыттоо
күчүн үрөө
күчүн топтоо
күчү ташуу
күч эмгеги

күч

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • действие (юрид.)
 • мощность
 • сила
 • күч

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  energy ‘энэжи;
  force фоос
  күчүркөн күчүктөө күчүркө күчтүүлүк күчүркөт күчүркөө күчүркөнүү күчүктө күчү күчүк күчтөө күчтөнт күчтүү күчтөн күчтө күчөткүч күчсүз күчөө күчө күчөн күчала күч күчөтүлгөн күч күчөтүү күчөтүл- күчүү күчсүз күчөтүлүш күчтө- күчөт- күчү күчала күчө- күчөн- күчөнчөөк күчүгөн күчүк күчүктө- күчүркө- күчүркөн- күчтөө күчтөн- күчтөндүр- күчтүү күчтүүлүк күчтүүсүн- күч күч күч күйөө күч-кубат күчөө күчөтмө (грам.) күчөтүү 1 күчөтүү 2 күчсүз күчсүздүк күчтүү күчүк күчүндө күч күчсүз күчсүздүк күчтүү күчтүүлүк күч күчөт күчсүздүк күч күчала күчөн- күчөнүү күчөнчөөк күчөө күчөт- күчөткүч күчөтмө күчөтүл- күчөтүлүү күчөтүлүш күчөтүү күчөтүүчү күчөтчү күчөтчү- күчүгөн күчсүз күчсүздүк күчтө- күчтөн- күчтөндүр- күчтөндүрүү күчтөнт- күчтөнтүү күчтөө күчтөрдү ажыратуу күчтүү күчтүүлүк күчтүүрөөк күчтүүрөөктүк күчтүүсүн күчү күчүгөн күчүк күчүк күчүктө- күчүктө- күчүктөө күчүркө- күчүркөн- күчүркөнт- күчүркөнтүү күчүркөнүү күчүркөө күчүркөт- күчө- күч күч колдонбоо принциби күч колдонууга жана күч колдонуп коркутууга тыюу салуу принциби күч түзүмдөрү күч-кубат күчкыймылдык күчөгөн муктаждык мыйзамы күчөткүч күчөтүү күчөтүүнү автоматтык жөндөө (КАЖ) күчсүз күчтеңдемдик күчтүү күчтүү сезим күчтүү таасир күчтүүлөрдүн аман калышы күчүнө кирүү күч күч алуу күч менен ал- күчү жет- күчүк күчүндө турган күчүнө кир- күчө(т)- күчөт- күчөтмө даража күчтүү күчтөндүр-