Переводчик Translate.kg

кул

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. прям. , перен. раб;
жакшы болсо - бийден, жаман болсо - кулдан погов. если хорошо выйдет, бию (приписывают), если плохо - рабу;
бай билгенди кулда билет, айтайын десе эрки жок погов. что знает господин, знает и раб, сказал бы, да воли нет;
кулча иштеп, бийче же (или ич) погов. работай как раб, ешь, как бий (см. бий II);
боору такыр кул раб по происхождению (так презрительно называли сына рабыни или младшей жены; ср. төшкө жатар, см. төш);
жумшатылып келген кул раб, данный в личное услужение дочери при выдаче её замуж;
калыңга келген кул раб, данный в качестве приданого;
байгеге сайылып келген кул раб, полученный в виде приза на скачках;
олжо кул или жоодон түшкөн кул военнопленный, обращённый в рабство;
сатып алган кул или кулак кул купленный раб (ему отрезали ухо);
кирме кул бедный родич феодала, находящийся в полной зависимости от него;
бакма кул бедняк, не являющийся родственником феодала, находящийся в полной зависимости от него (в отличие от кирме кул, мог от чужого феодала уйти);
дене кул пожизненный раб (которому освобождение не давалось);
Темиркандын колунда сен дене кул болупсуң! фольк. в руках Темиркана ты стал рабом навсегда!;
калың кара журтунду дене кул кылып кетпесин! фольк. как бы он не поработил навсегда твой многочисленный народ!;
тондуу кул или үйдө туума кул так называлось дитя рабыни, исполнявшей домашние работы своего господина;
түпсүз кул или жетесиз кул раб без рода и племени, не помнящий родства; безродный человек, обращённый в рабство;
кул кыл- сделать рабом, поработить;
кул кылуучу поработитель;
кул ээлөөчү рабовладелец;
кул ээлөөчүлүк түзүлүш рабовладельческий строй;
2. перен., то же, что бенде человек (как в положительном, так и в отрицательном смысле);
тулку бою соот кул, туулгалуу кооз кул стих. человек со станом сплошь в кольчуге, в шлеме статный человек;
атышканда мерген кул фольк. человек, в перестрелке меткий;
абырактуу кул акен, кылар иши бул экен фольк. он достойный человек, деяния его вот таковы;
журтту бузган жуукур кул фольк. мутящий народ интриган;
кул-кутан см. кутан I;
жеңгендин кулу или эрте сүйлөгөндүн кулу (о человеке) перемётная сума; подхалим;
кул жебес теперь ирон. лакомый кусочек, изысканное кушанье;
эттин кул жебеси лакомый кусок мяса;
кулда кулак жок отурду он сидел, не говоря ни слова (хотя его ругали, оскорбляли);
"ал, кулум", десе если (бог) скажет "получай, раб мой"; если повезёт;
"ал, кулум", десе, бир "Москвич" утуп алам если повезёт, я выиграю "Москвич".

кул

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кул
кул жебес
кул-кутан
кул ээлөөчү
кул ээлөөчүлүк

кул

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
раб

КУЛ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КУЛ — кожоюндун жеке менчигине айланган, эч бир укуксуз киши, кул ээлик коомдун негизги таптарынын бири. К. буюм катары эсептелип, аны сатып алган, сатып жиберген, ал түгүл өлтүрүп да салган. Эпосто К-дун укуксуздугу «Сатыкка салып, кул кылып» (Сагымбай Орозбаков, 1. 264),— деп көрсөтүлөт. «Таятаң Темиркандай мытаамдын Дене кулу болупсуң» (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 130),— деп сүрөттөлгөндөй эпосто дене К. деген түшүнүк жолугат. Дене К. — түбөлүк кул, сатып жиберсе кыңк этпеген кул деген маанини билдирет. Ал эми «Элирип кеткен кесек кул» (Сагымбай Орозбаков, 1. 64), «Оңой Манас кул эмес, Оюлгур жайы башкача» (Саякбай Каралаев, 1. 144), «Жайма көкүл жаш Айдар Өзү эптүү кул эле, Өңү сындуу кул эле» деген саптардан эпосто К. жалпы эле кудайдын кулу, адам, киши деген мааниде айтыла берээрин баамдоого болот.

кул

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
serf сөөф;
slave слэйв

кул

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. Кулчулук доорундагы эч кандай укугу жок, эмгеги, өзү — бүткүл турушу кожоюнунун менчигинде болгон адам; бирөөгө көз каранды, эмгеги, тапкан мүлкү бирөөнүн менчигинде болгон эрксиз адам. Кул да болсо беш жылдан бери туздаш болуп калдык эле (Жантөшев). [Кулбаш] Сарыбайдын сөзүнө карай өзүнүн анык кул экендигине көзү жетти (Абдукаримов).
2. өт. Бирөөнүн эркинен чыкпаган, бирөөнүн айтканын ээрчиген, өз алдынча, өз эркинче аракети болбогон адам. Эрте сүйлөгөндүн кулу.

кул

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kul.

кул

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kul
köle, kul
кул кулак куланчы кулдануучулук кулку кулпунай кулчар кулакташ- кулактоо кулжугуй кул кула кула- кулаалы кулагдар кулсунуу кулак кулак кулак кулак кулакта- кулактан кулактандыр- кулактандыруу кулактандыруу кулактат- кулакташ кулактуу кулактык кулакчын кулакчындуу кулакчынсыз кулама куламалуу кулан кулан- кулант- куланча куланчы куланыш кулат- кулатуу кулатыл- кулатыш кулач кулача кулачта- кулачтат- кулачтатуу кулачтатыш кулачтоо кулачтуу кулгуналуу кулгут- кулгуу кулда- кулдан- кулдандыр- кулдандыруу кулдант- кулдантуу кулдануу кулдануучу кулдануучулук кулдуй- кулдуйт- кулдук кулдур кулдура- кулдурак кулдурат- кулдуратуу кулдуроо кулдурт кулдуртта- кулдурттат- кулжа кулжачар кулжуй- кулжуйт- кулжуйтуу кулжукта- кулжуктат- кулжуктатуу кулжукташ- кулжукташуу кулжуктоо кулжуң кулжуңда- кулжуңдат- кулжуңдатуу кулжуңдаш- кулжуңдашуу кулжуңдоо кулинар кулинария кулинариялык кулинариясыз кулиса кулич кулк кулк кулку кулкувалда кулкулда- кулкулдабат кулкулдак кулкулдат- кулкулдатуу кулкулдаш кулкулдоо кулкун кулмак кулой кулойло- кулон кулонометрия кулоо кулпу кулпула- кулпулан- кулпулануу кулпуланыш кулпулат- кулпулатуу кулпулоо кулпулуу кулпун- кулпунай кулпундур- кулпундуруу кулпунт- кулпунтуу кулпунтуш кулпунуу кулпур- кулпурт- кулпуртуу кулпуруу кулпуруш кулпусуз кулсун- кулсунт- кулсунтуу кулсут- кулсутуу култ култай култуй- култуйт- култуйтуу култулда- култулдак култулдат- култулдатуу култулдаш култулдоо култуң култуңда- култуңдат- култуңдатуу култуңдаш култуңдоо кулуй- кулуйт- кулун- кулунда- кулундоо кулундуу кулунчак кулунчак кулуя кулчар кулчулук кульминация кульминациялык культиватор культиваторлоо культивация культивацияла- культивациялан- культивациялоо культфонд кульон кульцита кулия флагохвостая кулики кулгу- кулгуна кулакчын кул кул соода кул эмгеги кулак кулак инфекциясы кулаккап кулактандыруу кулактын сыртынан кетирүү кулдай иштөө кулинария кулк мүнөзү кулмак кулпу кулун кулчулук культура (в агрономии) культурный уровень населения кулинария культ личности культура культурная революция культурный кул кул жебес кул кыл- кула- кулагы чалып кал- кулак кулак түргүч кулак түргүчтүк кулак тундур- кулактандыруу кулактандыруу ил- кулат- кулатуу кулга айландыр- кулоо кулпу кулпунай кулпунун тешиги кулун кулчулук кульминациялык чекит кулжуңдоо кулинар кулинария кулгут кулундоо кулундуу культивация кулгуу култуңдоо култуюу кулун кулунда кулунчак культивациялоо культивацияла кулчулук культиватор кульминация култулдоо култуңда култуй кулпун култулда кулпунт кулпунуу кулпур култ кулпу кулпулат кулпулоо кулкулдоо кулкун кулоо кулпта кулкулдат кулку кулкулда кулк кулжуң кулжуңда кулжачар кулдур кулдура кулдурат кулдуроо кулдурт кулдуртта кулжа кулдук кулдануу кулачтоо кулачтуу кулгу кулгуна кулдандыр кулда кулачта кулат кулач кулан кулакчын кулактат кулактоо кулактуу кулактандыр кулактандыруу кулакта кула кулагдар кулак кулаалы кул кулп кулакдар обону кулактык кулпуланган көз салуу кулинарный кулинарка кулинар кулацкий кулачество кулинария кулачки кулачковый кулебяка кулик кулачный кули кулак кулачок кулиса кулисы кулич кулички кулон кулуарный кулуары куль кульминационный культяпка кульминация культ культиватор культивация культивирование культивировать культмассовый культотдел культпоход культработник культтовары культура культурно-бытовой культурно-воспитательный культурно-просветительный культурный культфонд культя кулёк кулжап кулжачар култуң кулгуу кулда- култуңдаш- кулуган кулачтат- кулакчын кулачтоо култулдат- кулачтуу кулала- кулама кулгу- кулгуна кулдуртта- кулача кулжулуңда- кулгут- кула кулаалы кулагдар кулай кулакдар кулакта- кулактандыр- кулактандыруу кулактар кулактат- кулачта- кулакташ кулактуу кулактык кулан кулант- куланыш кулат- кулаттыр- кулатуу кулатыл- кулжак кулач кулгуналуу кулдан- кулдануу кулдуго кулдуй- кулдук кулдур кулдура- кулдурт кулпур- кулжа кулжуй- кулжуйт- кулжукта- кулжуңда- кулуй- кулжуңдат- кулжуңдаш- кулжуюу кулк кулкувалло кулкулда- кулкулдабат кулкулдак кулкулдат- кулпурт- кулкум, кулой кулойло- кулоо кулп кулпта- кулпу кулпула- кулпулан- кулпулат- кулпулуу култуңда- кулпун- кулпундур- кулпунт- кулпунтуш кулпурун- кулсун- кулсунт- култ култуй- култулда- култулдак кулук кулун кулунда- кулундуу кулунчак кулуп кулупта- кулуя кулчулук культиватор культивация культивациялан- кулак кулактуу кулакчын кулач кулачта культура тканей кулига кулижки солнечные кул кула кул кулак кулатуу кулк-мүнөз кулпу кулпулоо кулпунай кулун кулунда кулдан кулиевые кулан кулпула кулачтат культурность