Переводчик Translate.kg

кур

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kur, yap.

кур

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кур I
1. жирный, упитанный (гл. обр. о лошадях);
кур ат жирная лошадь;
кысыр эмди кур тай жирный, холеный жеребёнок (см. кысыр);
курдан санды сойдурам фольк. я прикажу зарезать (на угощение) несметное число жирных (коней);
нечен семиз кур бээни союшуна берди эле фольк. много жирных неезженых кобылиц дал он на зарез;
кур бука жирный бугай;
мингени жорго кур аттан ездит он на иноходце из неезженых коней;
кур отто- пастись на приволье сочных трав;
2. не бывший под седлом, необъезженный;
нокто, жүгөн катпаган, минилбеген кур жылкы стих. жирные кони, на которых недоуздок, узда не надевались.
кур II
то же, что куру I;
кур калдым я не удостоен; мне не удалось;
кур текке совершенно зря;
кур кол калды он остался с пустыми руками;
кур дүрмөт холостой заряд;
кур дүрмөт сөз громкие, но пустые слова;
курдан деланно;
курдан күлүп деланно засмеявшись;
кур ооз ничего не евший, голодный;
кур ооз кеткениң болобу? разве можно, чтобы ты ушёл, ничего не поев?
эң кур дегенде самое меньшее, на худой конец;
кур алакан см. алакан.
кур III
ар.
(или кур кызы)
миф.
дева рая, гурия.
кур IV
1. пояс; большой платок или кусок материи, употребляемый вместо пояса; кушак;
жазы кур широкий пояс;
эски бөз кур старый матовый кушак;
кемер кур ремённый пояс;
2. время; раз;
бир кур балдар дети-сверстники;
үч кур келдим я три раза приходил;
3. группа;
бир кур айыл адамдары группа жителей аула;
бир кур кедейлер группа бедняков;
моюнга кур сал- выразить полную покорность, просить пощады (букв, наложить пояс на шею);
курун мойнуна салып, ыйлап жиберди прося пощады (букв. наложив свой пояс себе на шею), он заплакал.
кур V
то же, что каракур.
кур VI
подражательное слово;
кур (или кур-кур) этип или кур (или кур-кур) дегизе извлекая или издавая звук "кур" (напр. с силой втягивать в рот жидкость, сыпать дробь; об урчанье в желудке и т.п.);
кур дегизе, бир ууртап хлебнув (воды), громко втягивая;
көкүлдөн кармап, кур жыттап, кош Сарала - деп, жыттап фольк. (богатырь) взяв за чёлку (своего Жёлто-пегого коня), громко поцеловал (см. жытта-), мол, прощай, Жёлто-пегий, (и опять) поцеловал;
кур-шар грохот.
кур- VII
ставить, строить, воздвигать; устраивать;
завод кур- строить завод;
чарба кур- заводить хозяйство;
турмуш кур-
1) строить жизнь, устраивать жизнь;
жаңы турмуш кур- строить новую жнзнь;
2) жениться, обзаводиться семьёй;
коммунизм кур- строить коммунизм;
программа кур- уст. составлять, разрабатывать программу;
жыйын кур- фольк. устраивать сборище;
кырк күндүк оюн башкарып, калың жыйын курган ким? фольк. кто устроил огромное
сборище и руководил сорокадневными развлечениями?
сыяз кур- фольк. созывать, собирать съезд;
аңгеме кур- беседовать, вести приятный разговор;
алка кур-
1) становиться в круг;
2) этн. устраивать радения.
кур- VIII
то же, что куру- II;
курган бедняга, несчастный, горемычный (с сожалением или лёгким упрёком);
кокуй-ай, кандай курган кыз элең! фольк. ох, что же за несчастная ты девица!;
жүдөп калган курган чал замухрышка, бедняга, неладный старик;
курган жанды жыргатсак, келип-кетип катташсак фольк. (хорошо было бы) если бы мы бывали друг у друга и радовали бы свои горемычные души;
курган башым моя бедная головушка;
куруп кетсин! или куруп калсын! глаза бы мои не видали!; пропади он пропадом!; да ну его совсем!;
бетиң курсун! или бетиң кур! не видать бы тебя!;
эч курбаса или курганда по крайней мере; на худой конец; худо-бедно; уж во всяком случае;
анда, эч курбаса, жатар жерибиз бар эле там, по крайней мере, нам было где спать;
курганда бири келер уж один-то из них во всяком случае явится;
дидары курсун! см. дидар.

кур

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кур (бел боо)
кур салуу мойнуна

кур

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кур (семиз)
кур ат

кур

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кур (тең)

кур

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кур: (куру бекер)
кур алакан
кур бака
кур бака балыктар (зоол.)
кур дүрмөт
кур жалак
кур ооз
кур тулупка мөөрөө
кур чечен
кур чирен

кур

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
пояс

КУР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КУР — эпизоддук кейипкер. Бээжиндин чоң төрөлөрүнүн бири Дуңшанын уулу. Коңурбай Бээжинге келгенден анын жанында жүргөн нөкөрү. Анжыянды таштап Манастан качып келаткан Алоокеге жолукканда Коңурбай К. экөө барганы айтылат (Сагымбай Орозбаков, 2. 224).

КУР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КУР — булгаарыдан, кайыштан жана сызма сыяктуу башка материалдардан, узун жазы кездемеден белди бууп, байлаш үчүн жасалган буюм, белге курчана турган жоолук. Эпостогу маалыматтар курдун байыртадан эле болгондугун айгинелейт: «Белине жоолук — кур берди» (Сагымбай Орозбаков, 1. 45), «Курдан кармап алганы Оодара тартып атынан Чалды жерге салганы» (Сагымбай Орозбаков, 1. 90). Ал эми К-ду моюнга салуу жеңилгендикти же кудайга жалынып тилек тилөөнү билдирет: Мисалы, «Мойнуна курун салынып» (Саякбай Каралаев, 1. 52), к. Ботокур, Боз кисе.

кур

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
I. belt бэлт

кур

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Булгаарыдан, кайыштан жана сызма сыяктуу башка материалдардан, узун жазы кездемеден белди бууш, байлаш үчүн жасалган буюм, белге курчала турган жоолук. Кайыш кур. Кездеме кур. Жазы кур.
КУР II сын. 1. Курулай, куру бекер, бош; эчтемеси жок. Эл тиричилик кылганда, Эсирип уктап кур жатпа (Токтогул). ..Машина кур кетмей болду (Бейшеналиев).
2. Эч болбогондо, болбоду дегенде. Кур дегенде баласын өңөрүп алса (Байтемиров).
КУР III сын. Абдан семиз, минилбеген, урунбаган. Баарысын семиз кур байлап («Манас»). Бүгүн өргү бололук, Кысыр эмди кур тайдан.. соёлук («Эр Табылды»). Минилбеген кур жылкы («Манас»). Жетпей калса минсин деп, Жети кур ат байлатты («Манас»).
КУР IV такт. 1. Курдай, ирет, жолу. Үч кур келдим.
2. Бир кылка, бир жаштагы, бир теңдүү, бир катар. Бир кур балдар. Бир кур келиндер.
КУР V этиш. Жасоо, тургузуу, орнотуу, түзүү. Гүлдөтүп айыл-кыштак, талааларды, Курабыз зор курулуш мурдагыдан (Нуркамал).
курстук айырма курама символ курал курсив курама маани курсор куралдар панелинин баскычы курама символ куралдар панели курамдык бөлүк куржундун үй бети курама колдонмо куралдар курдюк курды курьёзный курага куражиться курак куранты курган курсировать кургузый курдский курдючный курево курение куренной курень курзал куриальный курятник курий курильница курильня курильщик курильщица куриный курительный курить куриться курсистка курсы куртизанка курица курия курной курносый куровод куроводство курок куролесить куропатка курорт курортник курортница курортный курортология курослеп курочка курс курсант курсантка курсантский курсив курсивный курсовка курсовой куртина куртка курточка курчавиться курчавый куры курьер курьерский курьёз курящий куркурак курбандык куралдандыруу куралдант- куралы куралт- кура- куралыш- курак курактуу курал куралай куралдан- куралдандыр- куралдануу куралдаш куралдуу куралсыз куралсыздан- куралсыздандыр- куралсыздандыруу куралсыздануу куралсыздык курама куран курандаш- куранды курандылуу куранкана курант курат- кураң кураш- кураштыр- кураштыруу курбака курбал, курбалдаштык курбан куркуйт- курбу курбулаш курбулук курбулуу курга- курул- кургак кургакта- кургакчылык курган кургант- кургат- кургаткыч кургуй кургур курортто- курорттук курп курда- курдай куркулдай куркулдат- курулуш курдаш курдум курдур- курдуу куржуй- куржук куржун курк куркуй- куручул курпет курс курулай куркулда- курсант куркура- куркурат- куркураш- куркут курлуу курма курмайы курман курмандык курмат курмушу куроо курорт курсак курсактуу курстук курт куртаң куртек куртка куртов куртта- курттуу куругур курудум куруз куруй курук курукчулук курум курумдан- курумшу курун курут курутап куруту куруу куруучу курчоо курчта- курчтук курчан- куруш куруштур- курч курча- курчал- курчалт- курчалын- курчалыш- курчант- курчат- курчаш- курчу- курчут- курчуттур- курчутуу курьерский курагыш куру куржун курдюк курал 1 курал 2 курал-жыбдык куралдануу куралсыздануу курама курчоо курчоо (тосук) кургак кургатуу кургоо, куруу курма курорт курс курсант курт курт-кумурска курулдоо курулган (түзүлгөн) курултай куруу 1 куруу 2 курун, курулуш куруучу кур курал курам курбака курга кургак кургактык кургакчыл курдур курма курман курс курсак курт курул курулда курултай кур кургоо курч курбан курочка водяная курд курды курорт курчаш курулдоо куркулдоо курат курбака курд курлыкать курятина куракташ курандыла- курбулан- курдаштык курок курсакташ курулушчу курьер кургактоо кур кур кур кур кур- кура- курагыш курак курак куракташ курактуу курактуу куркуратуу курактык өзгөчөлүк курал курал- куралдан- куралдандыр- куралдандыруу куралдант- куралдантуу куралдануу куралданыш куралдуу куралдуулук куралсыз куралсыздан- куралсыздандыр- куралсыздандыруу куралсыздануу куралсыздык куралт- куралуу куралы куралыш куралыш- курама курамалуу курамалык курамачы куран куран курандаш- курандаштыр- куранды курандыла- курандылан- курандылануу курандылоо курандылуу курандысыз куранкана курант- курат- куратор кураш- кураштыр- кураштыруу курашуу курбал курбалдаш курбалдаштык курбу курбу курбулан- курбулануу курбулаш курбулук курбулуу курбулуу курвиметр курга- кургабоо кургак кургакта- кургактат- кургактатуу кургакчыл кургакчылык курган курган- кургант- кургантуу кургат- кургаткыч кургаттыр- кургаттыруу кургатуу кургатуучу кургатчу кургуй кургур курда- курдай курдаш курдаштык курдум курдур курдурт- курдуртуу курдуруу курдуу куржугуй куржугуйлук куржугуюраак куржуй- куржуйт- куржуйтуу куржук куржукта- куржуктат- куржуктатуу куржун куржунда- куржундаба куржундоо куржундуу куржунсуз куржуң куржуңда- курк куркуй- куркуйт- куркулда- куркулдай куркулдак куркулдат- куркулдатуу куркулдаш куркулдоо куркура- куркурак куркурат- куркураш куркуроо курлуу курма курмалуу курман курмандык курмандыкка чалуу курмушу курок куроо курорт курортолог курортология курортсуз курортто курорттоо курорттук курп курс курсак курсакташ курсакташтык курсактуу курсактуулук курсант курсант курсив курсовка курсограф курсор курстук курт курт курт куртка куртка курткалуу курткалуу курткалык курткана курткасыз курткасыз курткачан куртта- курттат- курттатыш курттоо курттуу куру куру- куру көптүк куругур курул- курулай курулда- курулдат- курулдатуу курулдатыш курулдоо курултай курулуш курулушсуз курулуштук курулушчу курум курумдан- курумшу курун курут курут- курутуу курутуучу куруу куруу куруучу куруучулук куручул куруш- куруш- курушуу курч курча- курчал- курчалт- курчалуу курчалын- курчалыш курчан- курчант- курчантуу курчануу курчаныш курчат- курчатуу курчоо курчта- курчтук курчу курчу- курчут- курчуткуч курчутуу курчутуучу курчутчу курчуу курбу кургак куры гребенчатые куры дикие куры домашние куры древесные куру курухтан куры большеногие куры сорные куртусовидные курочкая водяная южноавстралийская курлист курица степная курица султанская курица фараонская куро-куро куроед куролы куропатки куриная вошь куриные куриные собственно куриный волк курица глазчатая курица джунглевая курица кустарниковая красная курица сорная уэллеса курахтан курганник куриматовые курганник малый куру кыял куру кур кур саясатчылык курайланыш курак курал курал-жарак куралдуу козголоң куралдуу кол салуу куралдуу күчтөр куралдуу күчтөр (КК) куралсыз куралсыздандыруу куралсыздануу куралтоп курам курама курама-ажырама курамбөлүк курамча курамы ар кыл архив документтери кургак азык кургак учук кургакчылык кургаткыч доол кургатуу каналы (арыгы) куржалак (фиаско) куржүгүрүү куржүрүм курмандык куроо секиси куроочу куроочу-вакуумчу курс курсак курсак бөлүгү курсант курсордун ордуна (МБТ) курсордун ордунан (МБТ) курстук айырма курт курт-кумурскалар куртаж (далдалчылык үчүн сыйакы) куру шаңдануу курулай курулма курулуш курулуш жасалгалоо иштер курулуш көтөрмөсү курулуш машинелерин оңдоочу слесарь курулуш, куроо жана оңдоо-курулуш иштери курулуш-куроо иштери боюнча слесарь курулушчу-конструктор-инженер курулушчулук курум куруу куруучу курдюк курица курс (валюты) курс акций курс валют курс ценных бумаг курсант курсив курсовая разница курсы национальных валют куртаж куртка курьер курбака курултай кур кур- курак курал куралдан- куралдандыруу куралдануу куралсыздан(дыр)- курам курама кураштыр- курбака курбу курга- курга(т)- кургак кургак учук кургакчыл кургакчылык кургат- кургатылган курма курмандык курмандыкка чал- курок курсак курсив куртка курт-кумурска курултай курулуш куруучу курч курча- курчут- курьер курьердик курок кураштыр кураштыруу курбандык куралуу куруу куруш куртта курчу курчут курчуу курчат курчаш курчоо курчутук курчан курчал курча куруштур курушуу курч куруучу курдаш курдаштык куржун курулушчу курут курулуш курулдат курулда курулай куру курттоо курттуу курттат куртка курсовка курт курсив кургактат кургактоо кургакчылык курган кургат кургоо куралсыздан кургур курдай курк куркулда куркулдай куркура куркуроо курма курман курмандык курмушу куроо курорт курс курсакташ курсактуу курсант куралсыздандыр куралсыздануу курсак кургакта курбулук курбулуу кургак курга курбулаш кураш курбу курактуу курал курал куралдан куралдандыр куралдануу куралдуу куралсыз куран курак куракташ курант куранды кура кур курчоочу фигура курама шкала курама маселе курама бөлүктөргө ажыратуу курстук айырма курс покупки валюты курс продажи валюты курал курал куралдар панелинин баскычы курама маани курама маани курама символ курама символ курама тизме терезечеси курамдык бөлүк курсив курсор курсив курсор