Переводчик Translate.kg

күү

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
мелодия

күү

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күү (комуздуку)

күү

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күү: күү-күү, күү эт-

күү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Комузда, домбурада чертилүүчү же музыкалык башка инструменттерде аткарылуучу музыкалык чыгарма, мелодия. Ремеслолук окуу жайынын окуучулары комузда кеңири таркалган күүлөрдү чертип беришти («Советтик Кыргызстан»). Кыякчыбыз Бондарев сонун күүлөрдү тартат (Сасыкбаев).
  1. 2.                  Бир нерсенин эпкини, илеби. Канатынын күүсүнөн Элемандын сырттаны, Учуп кете таштады («Эр Төштүк»). Бекжан балканы күү менен урат (Абдукаримов).
  2. 3.                  Бир нерсенин шары, кызуусу. Жолдоштордун күүсү менен унутуп Жүрүптүрмүн, мына быйыл эстедим (Турусбеков).
  3. 4.                  Күч, ал, кайрат. Бекем эмдиге күүдөн кала элек деп таңыркаша турган болди («САЖИ»).

¨ Ала күү — чала мас, кызуу. Ала күү болуп олтурушуп.. сөзгө киришти (Сасыкбаев). Баары да кымызга ала күү («Ала-Тоо»).
КҮҮ II туур. Бир нерсе урагандан же адамдар чогуу дуулдагандан ж. б. дуу этип чыккан дабыш. Кен бат эле күү этип жарылып, кулак тунуп, көмүр тозоңу сапырылды (Сасыкбаев). Үй ичи күү-күү болуп, баш-аламан сөздөр айтылат (Байтемиров).

күү

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күү I
мотив, мелодия (для музыкального инструмента; ср. обон);
күүгө сал- переложить на музыку;
күү тарт- исполнять мелодию (на смычковом, духовом инструменте);
күү черт- исполнять мелодию (на щипковом инструменте);
мукамдуу күү приятная, ритмичная мелодия;
жүүгө кел-
1) (о музыкальном инструменте) настроиться, быть настроенным;
2) перен. оживиться, быть в разгаре;
базар күүгө келди рынок в разгаре;
3) (о самках некоторых животных) быть готовой к случке, быть в охоте;
күүгө келген койлор овцы, готовые к случке;
кой жакшы күүгө келбегендиктин натыйжасында кууттан чыкпай калуусу мүмкүн вследствие того, что овцы не в полной охоте, они могут не обгуляться;
4) набраться сил, прийти в надлежащее состояние;
күлүк күүсүнө келди скакун вошёл в тело и готов к скачкам;
күүдөн кал- или күүдөн тай- (о старых людях) одряхлеть;
күүдөн тайып калды он совсем одряхлел;
сексенден ашкан күүдөн тайган чал дряхлый старик в возрасте за восемьдесят (лет);
ала күү (или алагүү) начало опьянения;
алагүү үн пьяненький голос.
күү II
ала күү то же, что алагүү;
алда кайдан ала күүлөр күркүлдөйт где-то вдали воркуют вяхири.
күү III
1. звукоподражание гулу, глухому грохоту;
күү этип, кулап кетти он загремел (свалился, ввалился, бухнулся);
отургандар күү эте түшүштү сидящие (тут) загудели (все разом засмеялись или все разом громким шумом выразили своё отношение);
мотор күү-күү ырдайт күн-түн мотор день и ночь гудит;
2. перен. слава, известность;
атасынан кыйын деп, абдан кетти күүм деп фольк. (обо мне говорили) мол, он сильнее отца своего, мол, слава обо мне широко разнеслась.
күү (обон) күүлөө күү күүгүмдөт күү күү күүгүм күүгүмдө- күүгүмдөл- күүгүмдөн- күүгүмдөнүү күүгүмдөө күүгүмдөт- күүгүмдөттү күүгүмчүл көпөлөктөр күүгүмчүлдөр күүдүрөк күүлдө- күүлдөк күүлдөө күүлдөт- күүлдөтүү күүлдөш- күүлдөшүү күүлө- күүлөн- күүлөндүр- күүлөндүргүч күүлөндүрүү күүлөнт- күүлөнтүү күүлөнтүш күүлөнүү күүлөнүш күүлөө күүлөт- күүлөтүү күүлөш күүлөш- күүлөшүү күүлүү күүсүз күү күчү күүгүм күүгүм түштү күүжүм күүлөбөө күүлөнүү күүгүм күүлдө- күүлдөк күүлө күүлдөө күүлдөт күүлөнт күүлөнүү күүлөө күүлөш күүлүү күүлөн күүлдө күүдүрөк күүгүмдөө күүгүмдөн күүгүмдө күүгүм күү күүлөт- күүлдө- күүлдөк күү күүгүм күүгүмдө- күүгүмдөл- күүгүмдөн- күүгүмдөт- күүгүмталаш күүдүрөк күүлдөш- күүлө- күүлөө күүлөн- күүлөндүр- күүлөнүш күүлөнт- күүлөш күүлүү күүшө- күүшөл-