Переводчик Translate.kg

кый

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kes.

кый

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кый: кый сүбө
кыйсыпыр түшүү

кый

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кый (кык) (диал.)

кый

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кый: кый-чый

кый

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I этиш. 1. Кандайдыр бир курал менен кесе чабуу, чаап кесүү; кесип жыгуу (мис., теректи). Байлалуу турган аттардын, Чылбырын кыя чапты эми («Эр Табылды»). Эсиң болсо тыңдагын, Эмилден таяк кыяйын («Мендирман»). [Мусабек] тирөөч үчүн арча кыйып, аны өгүздөргө артып, кыйналчу күндөрүн жомокточу (Сасыкбаев).
2. Тууралап, ылайыктап эп келтирүү, эп келтирип жасоо. Мына Күлүкан менен Макеш өз дооруна эп кыйып койгондой жарашыктуу («Советтик адабият»). Канжар, кулак каз моюн, Чебер уста кыйгандай (Аалы).
КЫЙ II этиш. Кандайдыр бир нерседен кечүү, аябоо, ыраа көрүү, берүү. Гүлайды эч кимге кыйгысы келген жок («Советтик адабият»). Үймөлөгөн буудайды, Бизге кыйып салыңыз («Манас»).
Жанын кыюу — жанынан кечүү, аябоо; өлүмгө баруу, өлүү; өлтүрүү. Көпчүлүк үчүн жан кыйган, Көргүлө мындай баатырды (Осмонкул). Сайышка самап ким чыкса, Жалмап жанын кыям деп («Манас»). Көзү кыйбоо — ыраа көрбөө, бергиси келбөө, колдон чыгаргысы келбөө. Же боругуңду көзүң кыйбайбы? (Сыдыкбеков). Көңүлүн же кадырын кыйбоо — капа кылгысы келбөө, көңүлүнө кароо, кадырын сактоо. [Аныйпа].. чарчап келе жатса да, Мукай менен Сабырдын көңүлүн кыйбай токтоп турду (Таштемиров).

кый

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кый I
кый сүбө ложные рёбра;
кый сүбөңдөн оргуштап, кызыл каның каткан ким? фольк. кто ты, у которого на ложных рёбрах засохла кровь буграми?
кый түгөттүң чарамды фольк. ты вконец измотал меня
кый II
южн.
то же, что кык.
кый III
кый-чый или кый-куу громкие крики, выкрики;
кый-кууга сал- орать, кричать.
кый- IV
1. резать, срезать, рубить (напр. деревья, камыш);
тал кый- резать, рубить тальник;
токой кый- рубить, вырубать лес;
2. резать наискось;
кыя кескен срезанный наискось; нарезанный наискось (напр. о колбасе);
кыйган камыш кулактуу фольк. (о коне) с торчащими острыми ушами (как камыш, срезанный наискось);
кылычын кыя байланып фольк. привязал он себе меч свой наискось;
кыйып карабастан, тике карады он смотрел не в сторону (не косо), а прямо (в глаза);
бозо салган үйдөн кыя өтпөйт мимо дома, где варят бузу, он не пройдёт (зайдёт и выпьет);
кыя баспай алдыңан, кол куушуруп турайын стих. мимо тебя я стороной не пройду, буду стоять, (почтительно) скрестив руки;
кыя тартып өттү он прошёл (проехал) мимо;
эп кый- плотно пригнать; приладить; пристрогать (напр. две доски одну к другой); исправить, приведя в первоначальный вид;
нике кый- сочетать браком; совершить обряд бракосочетания;
кыйган каш брови дугой (у красавицы).
кый- V
не пожалеть, пожертвовать чем-л., рискнуть; осмелиться;
атыңды кыйсаң, маа бер если не жалко, дай мне твою лошадь;
саа берүүгө кыйбай турам я не решаюсь дать тебе; мне жаль дать тебе;
кетүүгө көөнүм кыйбай турат я не решаюсь уйти; мне не хочется уходить;
жолдошторун кыйган жок он пожалел своих товарищей;
ырыс кый- разрушить счастье;
баш кый- сложить голову;
эл үчүн башын кыят за народ он голову свою сложит;
жан кый- не жалеть жизни;
өз жанын кыйбады он на себя руки не наложил;
жанын кыйып ким барат? кто рискнёт жизнью и пойдёт?
кыямын десең, жан мына; төгөмүн десең, кан мына фольк. если решишь (не пожалеешь), так вот душа (убей); если хочешь пролить, так вот кровь;
жанын кыйды
1) он пожертвовал своей жизнью;
2) он наложил на себя руки;
кирерге жер катуу, кыярга жан таттуу погов. умирать не хочется (букв. входить - земля тверда, расстаться - душа сладка);
өмүрүн кыйдың, Кудаке, өрт-жалындуу эрдин, деп фольк. мол, ты, Кудаке, покусился на жизнь пламенного молодца;
жанын кый- лишить (его) жизни;
жан кыйба! помилуй!, не убивай!;
жаманга сени кыя албас фольк. зла он тебе не может причинить; зла он тебе не может желать;
силерди жамандыкка кыйбас жерди өзүм билем я и сам знаю, что он вам зла не пожелает;
аны жамандыкка кыйгысы жок он не хочет ему дурного; он не хочет причинить ему зла;
мени кыйбастыгынан айтып берди он рассказал потому, что не мог не рассказать мне (напр. из уважения);
сапарымды кыйбагын не препятствуй моему пути (моему отъезду);
сага кыйдык пусть достанется тебе; отдаём тебе;
кара жерге кыямбы! фольк. я не хочу предать его земле! (т.е. не хочу его смерти);
сенин көөнүңдү кыйбадым из уважения к тебе, я не мог отказать (или поступить иначе).
кыйамат кыйчылдоо кыйгач кыйын (оор) кыйынчылык кыйындык кыйынсынуу кыйыр 1 кыйыр 2 кыйкырык кыйкыруу кыйма кыймыл кыймыл-аракет кыймылдоо кыйноо кыйраган кыйратуу кый кыйыл кыйык кыйпылыкта кыйшайтыш кыйынсынуу кыйшаюу кыйчалыш кыймылдоо кыйкымдоо кыйгуула- кыйкаң кыйкымчыл кыйпый- кыйпыл- кыйтуу кыйшаңдуу кыйыктык кыйроо кыйры кыйдыртуу кый кый- кый кый кыйбастык кыйга- кыйгай кыйгак кыйгактуу кыйгансы кыйгас кыйгач кыйгачта- кыйгачтан- кыйгачтант кыйгачтантуу кыйгачтат- кыйгачтатуу кыйгачташ- кыйгачташуу кыйгачтоо кыйгоо кыйгый кыйгыйла- кыйгыйлаш кыйгыл кыйгылдан- кыйгылдант- кыйгыр кыйгыч кыйды кыйдылан- кыйдылант- кыйдылантуу кыйдылануу кыйдылык кыйдыр- кыйдырт- кыйраш кыйдыруу кыйк кыйкай- кыйкайт- кыйкайтуу кыйкайыңкы кыйкайыш кыйкаң кыйкаңда- кыйноо кыйкаңдат- кыйкаңдатуу кыйкаңдаш кыйкаңдоо кыйкас кыйкуу кыйкуула- кыйкуулат- кыйкуулаш кыйкуулоо кыйкылда- кыйкылдат- кыйкылдатуу кыйкылдаш кыйкым кыйкымда- кыйкымдаш кыйкымдоо кыйкымдуу кыйкымсыз кыйкымчы кыйкымчыл кыйкымчылдык кыйкыр- кыйкырт- кыйкыртып кыйкыртуу кыйкыруу кыйкырчаак кыйкырчу кыйраңдат- кыйкырык кыйкырыктуу кыйкырыкчыл кыйкырыш кыйкырыш- кыйла кыйма кыйма кыймала- кыймалат- кыймалатуу кыймалаш кыймалоо кыймалуу кыйрысын кыймыл кыймылда- кыймылдат- кыймылдаткыч кыймылдатуу кыймылдаш кыймылдоо кыймылдоочу кыймылдуу кыймылсыз кыймылсыздык кыйна- кыйнал- кыйналт- кыйналтуу кыйналуу кыйначу кыйноосуз кыйноочу кыйноочулук кыйпы кыйпый- кыйпыйт- кыйпыйтуу кыйпылда- кыйпылдаш кыйпылдоо кыйпылыкта- кыйпылыктат- кыйпылыктатуу кыйпылыкташ кыйпылыктоо кыйпычык кыйпычыкта- кыйпычыктат- кыйпычыктатуу кыйпычыкташ кыйпычыктоо кыйра- кыйрагыс кыйрагысыз кыйрай- кыйрайтуу кыйрак кыйракан кыйракта- кыйрактат- кыйрактатуу кыйракташ кыйранды кыйраң кыйраңда- кыйшаңдоо кыйраңдатуу кыйраңдаш кыйраңдоо кыйрат- кыйраткыс кыйраткыч кыйратуу кыйратуучу кыйратчу кыйратыл- кыйратылуу кыйратылыш кыйры кыйт кыйт кыйтуу кыйтуула- кыйтуулат- кыйтуулатуу кыйтуулаш кыйтуулоо кыйтый- кыйтың кыйтыңда- кыйтыңдат- кыйтыңдатуу кыйтыңдоо кыйч кыйчалыш кыйчалышта- кыйчалыштат- кыйчалыштатуу кыйчалыштуу кыйчылда- кыйчылдак кыйчылдат- кыйчылдатуу кыйчылдаш кыйчылдоо кыйшай- кыйшайт- кыйшайтуу кыйшак кыйшакта- кыйшактат- кыйшактатуу кыйшакташ кыйшактоо кыйшалак кыйшалакта- кыйшалактат- кыйшалактатуу кыйшалакташ кыйшалактоо кыйшалаң кыйшалаңда- кыйшалаңдат- кыйшалаңдатуу кыйшалаңдаш кыйшаң кыйшаң кыйшаңда- кыйшаңдат- кыйшаңдатуу кыйшаңдаш кыйшаңдуу кыйшык кыйшыктык кыйшын кыйык кыйык кыйыкта- кыйыктал- кыйыктан- кыйыктануу кыйыктоо кыйыктык кыйыкча кыйыл- кыйыл- кыйылт- кыйылтуу кыйылуу кыйылыш кыйыма кыйымалуу кыйын кыйында- кыйындат- кыйындатуу кыйынды кыйындык кыйындылуу кыйынсы- кыйынсын- кыйынсынуу кыйынсыт- кыйынсытуу кыйынчылык кыйынчылыксыз кыйынчылыктуу кыйыр кыйырда- кыйырлуу кыйырчык кыйыт- кыйыт- кыйытма кыйытуу кыйытыш кыйыш кыйыш- кыйыш- кыйыштыр- кыйыштыруу кыйышуу кыйытма кыйкыруу кыйкырык кыймыл кыймыл аракет кыймылдаткыч кыймылдоо кыймылдуу курам (электровоздор, электрпоезддер) кыймылдуу курамды тейлөөчү жана оңдоочу слесарь кыймылдуу курамдын электржабдууларын оңдоочу слесарь(электровоздор, электрпоезддер) кыймылдуу мүлк кыймылдык кыймылсыз кыймылсыз мүлк кыйналуу кыйноо кыйраткыч учак кыйратуу кыйроо кыйшайтуу кыйшаюу кыйын кыйын өнөр кыйыр кыйыр баскынчылык кыйыр башкаруу кыйыр вотум (эвентул) кыйыр салыктар кыйыр чыгымдар кыйыр экспорт кый- кыйбастык кыйкыр- кыйкырык кыйкырып жибер- кыйкырып жиберүү кыймыл кыймылга келтир- кыймылда- кыймылдагы кыймылдаткыч кыймылсыз кыйна- кыйналган кыйноо кыйра- кыйрат- кыйратуу кыйратуучу кыйроо кыйчылда- кыйын кыйын абал кыйындат- кыйынчылык кыйынчылык менен кыйыр кыйышпас кыйы- кыйпылда кыйпы кыйкаңда кыйкаңдоо кыйга кыйкас кыйылуу кыйыштыруу кыйраңда кыйыр кыйыштыр кыйыш кыйыт кыйынчылык кыйынсы кыйынсын кыйындык кыйын кыйчылдоо кыйраңдат кыйраңдоо кыйыл кыйыктануу кыйыктоо кыйчалыштуу кыйпый кыйыктан кыйыкта кыйпычыкта кыйнал кыйноо кыйык кыйы кыйшын кыйшык кыйшаюусуз кыйшаңдоо кыйшаңдат кыйшаңда кыйшаң кыйчылда кыйчылдат кыйшай кыйшайт кыйшакта кыйшактоо кыйчалышта кыйтыңдоо кыйтыюу кыйч кыйна кыйкуулоо кыйтыңда кыйтуула кыйтуулоо кыйтый кыйтуу кыйт кыйры кыйраюу кыйроо кыйрат кыйраткыч кыйрай кыйра кыйпычыктоо кыйкуу кыйкуула кыймылсыз кыймылдуу кыймылдат кыймылдаткыч кыймылда кыймыл кыймалоо кыймала кыйма кыйлан кыйла кыйкырыш кыйкырт кыйкыруу кыйкырчаак кыйкырык кыйкыр кыйкымчыл кыйкымдуу кыйкымда кыйкым кыйкылда кыйкылдат кыйдыр кыйк кыйкай кыйкаң кыйдылануу кыйдылан кыйдылык кыйды кыйгак кыйгактуу кыйгас кый кыйгыл кыйгоо кыйгачтан кыйгачтат кыйгачтоо кыйгачта кыйгач кыйбат кыйыр ченөө (өлчөө) кыйыр далилдөө кыйгач бурчтуу үч бурчтук кыйгач бурчтуу координаталар кыйгач бурчтук кыйгач бурч кыймылсыз мүлк рыногу кыйгач жөнөкөй бөлчөк кыймыл аракет кыймыл аракет кыймыл сенсору кыйшаюу кыйшаюу кыйшаюу кыймылсыз мүлк рыногу кыймыл кыймыл кыйгач жөнөкөй бөлчөк кыйшаюу кыймыл изи кыймыл аракет кыймыл аракет кыймыл сенсору кыйынчылык кыйпылыкта- кыйылт- кыйшалаңдатуу кыйрагысыз кыйкуула- кыйшалаңдоо кыйкуулаш- кыйроо кый кыйбат кыйга- кыйкылда- кыйгай кыйгак кыйгактуу кыйгансы- кыйгас кыйгач кыйгачта- кыйкаңда- кыйгачтан- кыйгачтат- кыйгачташ- кыйгашта- кыйгуу кыйгуулаш- кыйгый кыйгыйла- кыйгыйлаш- кыйгыл кыйгыр кыйгыч кыйды кыйдык кыйдыр- кыйсын кыйк кыйкай- кыйкас кыйкаңдат- кыйкуу кыйкылдат- кыйкым кыйкымда- кыйкымдаш- кыйкыр- кыйкырт- кыйкыртуу кыйкыруу кыйкырчаак кыйкырык кыйкырыктуу кыйкырыкчы кыйкырыш- кыйкырышуу кыйпылыктат- кыйла кыйлан- кыйлант- кыйч кыйра- кыйпычыкта- кыйма кыймала- кыймалаш- кыймалуу кыймыл кыймылда- кыймылдоо кыймылсыз кыймылсыздык кыйна- кыйнал- кыйналдыр- кыйналт- кыйналуу кыйнан- кыйноо кыйпы кыйчалыш кыйр кыйрай- кыйрайт- кыйрак кыйракан кыйранды кыйрат- кыйраткыч кыйратуу кыйратыл- кыйратылуу кыйраң кыйраңда- кыйраңдат- кыйраш- кыйт кыйтылда- кыйтыңда- кыйтыңдат- кыйчалышта- кыйчалыштат- кыйчалыштыр- кыйчылда- кыйчылдат- кыйчылдаш- кыйшай- кыйшайт- кыйшайтуу кыйшак кыйшын кыйы- кыйшакта- кыйшалакта- кыйыкча кыйшалаңда- кыйшалаңдат- кыйшаң кыйшаңда- кыйшаңдат- кыйшаңдатуу кыйшаңдоо кыйшаюу кыйшаюусуз кыйшык кыйшыктык кыйыкта- кыйыктан- кыйыктангансы- кыйышуу кыйышык кыйыл- кыйылыш кыйыма кыйымалуу кыйын кыйында- кыйындал- кыйындат- кыйынды кыйындык кыйынсы- кыйынчылыктуу кыйыр кыйырда- кыйырлуу кыйырсын кыйырчык кыйыт кыйытма кыйыш кыйыштыр- кыйыштыруу