Переводчик Translate.kg

кыл

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
I. bow II. бау;
chord ***. коод

кыл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kıl
kıl

кыл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kıl.

кыл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kıl , yap.

кыл

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кыл I
1. волос хвоста, гривы;
чочко кылы щетина;
2. волосок, шерстинка; волос вообще (упавший с тела);
3. струна;
кыл мая (или кылмая) тоненький, хиленький (гл. обр. о стеблях проса и мака);
кыл курт южн. болезнь языка у жеребят;
кыл жылан зоол. волосатик;
кыл алды самый первый; самый лучший;
кыл чоку самая верхушка;
кылдын учунда турат висит на волоске;
кылыма да зыян келтире албас он мне и на волос (букв. даже моему волоску) вреда не сможет причинить;
кылдай или кара кылдай или кылча чуточку, немножечко;
кылдай совершенно одинаковый;
сексен кылдай кара ат восемьдесят совершенно одинаковых вороных коней;
кылдай тең абсолютно равный;
кылдай или кылча в отриц. обороте ничуть, ни на волос;
кылдай жаңылышпайбыз мы ничуть не ошибёмся;
кылча с последующим отрицанием ни на волосок, ничуть, даже чуточку не...;
кылча кшянаты болгон жок он не совершил ни малейшего преступления;
кылча жанын аябай ничуть не жалея жизни своей;
кыл аябай ничего не жалея;
кыл эмеси калбасын пусть ничего и никого не остаётся (всё должно быть уничтожено или взято);
кыл таштабай сплошь, всех до единого;
кара кылды как жар вынести мудрое решение (букв. расщепить волос как раз пополам);
кара кылды как жарган мудрейший (напр. о судье, арбитре);
кыл чыгарбас или колунан кыл чыгарбас скряга;
кыл чыгарбас Элеман мал менен жандын баарынан такыр кечип таштады фольк. скряга Элеман (стал) не рад скоту и жизни;
кыл кыркпай калган пришедший в полную негодность (о предмете); вышедший из строя (о живом существе);
кыл кыркпай калган бычак совершенно тупой и негодный нож;
кыл кыркпай калган бээ вышедшая из строя кобыла;
кыл кыркма ист. перерезание волоса (при разводе конский волос перерезался пополам, одна половина отдавалась разведённой жене, а другая - мужу; то же делалось и при расторжении сватовства);
көтүнө кыл сыйбай калды груб. его положение отчаянное;
кыл тамак см. тамак 2;
кылдан кыйкым тап- см. кыйкым;
кыл башында- или кылды башында см. кылды;
кыл куйрук см. куйрук;
кыл мурут см. мурут II;
жанды кылга байлап см. жан II;
кылча жан см. жан II 6.
кыл II
ир.
1. сорт, вид;
ар кыл (или аркыл) разных сортов, разносортный, разнообразный;
ар кыл милдетти аткарат он выполняет различные обязанности;
бир кыл
1) одного сорта;
2) в некотором роде;
2. отменный, отличный;
кыл тамырчы отличный, знающий лекарь (см. тамырчы);
кыл аттар отменные кони;
кыл баатыр знаменитый богатырь;
кыл баатырдын бири деп, адамдын артык алпы деп фольк. он, мол, один из знаменитых богатырей, он, мол, лучший из богатырей.
кыл- III
1. делать, совершать действие;
эмне кылып жүрөсүң? ты что делаешь? что поделываешь?
соода кыл- заниматься торговлей; торговать;
муну эмне кыламын? что я буду с этим делать? для чего мне это?
аздык кылат мало, недостаточно будет;
көптүк кылат много, излишне будет;
бул үй мага кеңдик кылат эта комната для меня слишком просторна;
жакшылык кыл- делать добро;
жамандык кыл- делать зло, причинять зло;
2. южн. возделывать, сеять (выращивать);
буудай, таруу, нокот кылат он сеет пшеницу, просо, горох;
эгин кылып жүрүп, бай болуп калат занимаясь земледелием (букв. посевами), он разбогатеет;
3. южн. резать, забивать (животное);
кой кылдыңбы, эчки кылдыңбы? ты овцу зарезал или козу?
кылбаганын кылды он учинил гнусность; он сделал пакость;
кылбаганы жок неме видавший виды, бесшабашный;
сенин кылып жүргөнүң это твои проделки;
акмак кыл- одурачивать;
чоңдук кыл- изображать из себя начальника; зазнаваться;
качып кетти (алып кетти, уурдап кетти и т.п.) кылып изобразив дело так, будто он убежал (унёс, украл и т.п.);
сага кылбасам! см. сен I.

кыл

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Жалдын, куйруктун ж. б. жоонураак келген айрым талы жана алардын жалпы аты. Кыл чайнап, балбан Тиштээк кайраттанган (Маликов). Кыл аркан. Кыл чылбыр.
  1. 2.           Жалпы эле жүн; териден түшкөн жүн. Кийим илгичтеги макентошунун суусун силкип, кыл-сылын тазалап кайрадан илип койдум (Каимов). Султаның Табыл унчукпайт, оң колун карап ыргытып, Бир тутам буурул кыл таштайт («Эр Табылды»).
  2. 3.           Музыкалык инструментте (комуз, балалайка ж. б.) тагылуучу ичегиден, сымдан жасалган жипче. Үч буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз (Осмонов). Асан карыя комузунун.. кылын саал чыңап,.. тээгин.. жогору жылдырып койду (Аалы).

Кыл жуугуч — кылдан тоголоктоштуруп жасалган казан жуугуч. [Күлүкан] жерде жаткан кыл жуугучту керегенин башына кыстарды (Жантөшев). Кыл курт — жип сыяктуу жумуру узун курт. Кара кылды как жарган (бөлгөн) — адил, калыс, бардык нерсеге тең караган. [Сатаров] кара кылды как жарган калыс адам (Байтемиров). Ичине кара кыл айланбаган — ичи тар, көрө албаган. Кылдан кыйкым табуу — болбогон жерден эле күнөөлөө, жок жерден шылтоо таап урушуу, жок жерден кемчилик табуу. Кыл жылдырбоо — зыкымдык, сараңдык кылуу, колунан эч нерсе чыгарбоо. Кыл торко — жүндөн токулган жакшы сапаттагы кездеме. Кыл торко юбка, ак жибектен кофта (Сыдыкбеков). Кыл кыркпоо — эч нерсе жебөө, тамактанбоо, наар албоо. Ала кылды аттабоо — ак, таза жүрүү, арамдык кылбоо. Кыл жукпоо — таза кармоо. Тасторконуна кыл жукпайт, идиштери жеткиле (Сыдыкбеков). Кыл үстүндө — өтө оор, кыйын абалда, кейиштүү . Арасынан кыл өтпөйт — өтө ысык, өтө ынак, ажырагыс дос. Кыл тамак к. тамак II. Кылың кыйшайбайт — эч нерсе болбойсуң, эч зыянга учурабайсың деген мааниде.
 КЫЛ II бөл. Эң, өңчөй. Биздин заман учкул заманЗамандардын кыл алды (Бөкөнбаев). Кырк жигитин карачы, Кыл баатырдан кураган («Курманбек»).
Ар кыл — ар түрдүү, ар кандай. Ар башка ар адамда ар кыл кыял (Осмонов). Аалы Токомбаевдин жазуучулук өнөрү ар кыл («Жаш ленинчи»). Бир кыл — бир түрдүү, бир катар; бирдей, текши, тегиз.
КЫЛ III этиш. Бир нерсени иштөө, жасоо. Кылганың киши үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн (макал). Эгин айдап мал багып, Эмгек кылчу жай келди (Осмонкул).

кыл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыл (түк)
кыл алды
кыл башында
кыл буугандай кылуу

кыл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыл (өңчөй, мыкты)
кыл баатыр
кыл кыл- кыл калем кыл кыяк кылдат кылдаттык кылдаттык менен кылдаттык менен салыштыр- кылмыш кылмыштуу кылмыш жаса- кылмышкер кылт эт- кылтыйтма кылым кылыч кылым кылтыюу кылтыңдат кылтыңдоо кылкылдоо кылкыюу кылкыйт кылаалоо кылтыр кылуу кылча кылчай кылчак кылчакта кылчактоо кылчаң кылчаңда кылчаңдат кылчаңдоо кылчаюу кылчык кылчылда кылчылдат кылчылдоо кылый кылыйт кылык кылыксын кылыксынт кылыксынуу кылыктан кылыктант кылыктануу кылтыйт кылтылда кылычташуу кылычтоо кылыюу кылычтат кылычташ кылычта кылыч кылыктуу кылым кылтыңда кылтың кылтылдоо кылтылдат кылтакташ кылтактоо кылтый кылтактат кылмышкер кылмыштуу кылоо кылоо кылт кылтакта кылтак кылмыш кылдай кылка кылдат кылмый кылкылдат кылдаткер кылдатта кылдаттоо кылдаттык кылдоо кылдыр кылдыра кылдырла кылдыроо кылдырооч кылдырт кылдыртта кылдырттат кылдырттоо кылжый кылжыйт кылжың кылжыңда кылжыңдоо кылжыр кылжыюу кылжалакта кылк кылкан кылкандуу кылкансыз кылкый кылкылда кылгырма кылгырт кылгыруу кылаа кылда кылгылык кылгыр кылгыйма кылаңдоо кылапат кылаңда кылаңдат кылаңгыр кыламыкта кыламык кылактоо кылактат кылакта кылак кылайт кылай кылаан кылаала кылаалат кылдат (чебер) теорема кылдат метод кылмыштын тушунугу кылмыштын тушунугу кылчык кылжыктат- кылжыр кылтакта- кылжырайт- кыла кылаа кылтайтуу кылаала- кылгоор кылжырай- кылдырт кылжың кылмыштуу кылаан кылааңгыр кылабдан кылдыртта- кылжакта- кылжуугуч кылагар кылай- кылжыңда- кылжыңдат- кылыш- кылайт- кылак кылмыштуулук кылакта- кылактат- кылды кыламык кыламыкта- кылгыт- кылгыш- кылжый- кылжыйт- кылжыкта- кылк кылап кылапат кылаң кылаңгыр кылаңда- кылбат кылгы- кылгый- кылгыйма кылгылык кылгыр- кылгырт- кылда кылдан- кылдат кылдаткер кылдаттык кылдооч кылдуу кылдыр кылдыра- кылдырак кылдырат- кылдырооч кылка кылкалуу кылкан кылкандуу кылкый- кылыксы- кылкылда- кылкылдат- кылкылдаш- кылкындыр- кылмая кылмоор кылмый- кылмык кылмыңда- кылтак кылтамак кылмыш кылмышкер кылмышта- кылмыштал- кылой кылоо кылооло- кылт кылта кылчаңдат- кылтай- кылтайт- кылтаң кылтый- кылтыйма кылыктан- кылыктануу кылтыйт- кылтык кылтылда- кылтылдак кылтылдат- кылтыр кылтырык кылтың кылтыңда- кылуу кылчай- кылык кылчак кылчакта- кылчактат- кылчалык кылчаң кылчаңда- кылчык кылчылдаш- кылый кылыйт- кылычта- кылычташ- кылыкдар кылыктуу кылым кылын- кылыр кылыч кылычкер кыл кылыч кылык кылыктануу кылыктуу кылым кылуу кыл кыл кылчык кылчыксыз кылчыктуу кылык кылыксыз кылыктуу кылыч кылычта кылычтуу кыл кыл кылдаш кылуу кылчайт кылчактат кылмыюу кылдырат кылаюу кылмыштын тушунугу кылапатта- кылгырма кылжаке кылкын- кылойло- кылчылда- кылычтуу кылаалоо кылдырат- кыл кылды кылдыр кылдыр- кылдыра- кылдырак кылда башында кыл кыл- кыла кылаа кылаала- кылаалап кылаалат- кылаалатуу кылаан кылабдан кылагар кылай- кылайт- кылайтуу кылак кылакта- кылактат- кылактатуу кылакташ кылактоо кыламык кыламыкта- кылаң кылаңгыр кылаңда- кылаңдат- кылаңдатуу кылаңдаш кылаңдоо кылап кылап кылапат кылапатта- кылбат кылгы- кылгый- кылгылык кылгыр- кылгырма кылгырт- кылгыртуу кылгыруу кылгырыш кылгыт- кылгытуу кылгыш кылда кылда- кылкындыруу кылдай кылдан- кылдат кылдат- кылдаткер кылдатта- кылдаттоо кылдаттык кылдаш кылдоо кылдооч кылдуу кылдыратуу кылдырла- кылдыроо кылдырооч кылдырт кылдыртта- кылдырттат- кылдырттатуу кылдырттоо кылжаке кылжакейлик кылжакта- кылжактат- кылжактатуу кылжакташ кылжактоо кылжалакта- кылжалакташ кылжалактоо кылжый- кылжыйт- кылжыйыш- кылжыкта- кылжыктат- кылжыктатуу кылжыкташ кылжыктоо кылжың кылжыңда- кылжыңдат- кылжыңдатуу кылжыңдаш кылжыңдоо кылжыр кылжырай- кылжырайт- кылжырайтуу кылк кылка кылкалуу кылкан- кылкандуу кылкансыз кылкый- кылкыйма кылкыйт- кылкыйтуу кылкылда- кылкылдат- кылкылдатуу кылкылдаш кылкылдоо кылкын- кылкындыр- кылмый- кылмыйт- кылмыйтуу кылмыктай кылмыңда- кылмыңдат- кылмыңдатуу кылмыңдаш- кылмыңдоо кылчактатуу кылчактоо кылчалык кылчаң кылмыш кылчаңдатуу кылмышкер кылмышта- кылмыштал- кылмыштоо кылмыштуулук кылоо кылоо кылооло- кылоолот- кылоолош кылт кылта кылтай- кылтайт кылтайтуу кылтайыш кылтак кылтакта- кылтактат- кылтактатуу кылтакташ кылтактоо кылтактуу кылтый- кылтыйма кылтыймалуу кылтыйт- кылтыйыш кылтык кылтылда- кылтылдак кылтылдама кылтылдат- кылтылдатуу кылтылдаш кылтылдоо кылтың кылтың кылтыңда- кылтыңдат- кылтыңдатуу кылтыңдаш- кылтыңдашуу кылтыңдоо кылтыңкы кылтыр кылтырык кылуучу кылуучулук кылча кылчай- кылчайт- кылчайтуу кылчак кылчакта- кылчактама кылчактат- кылчаңда- кылчаңдама кылчаңдат- кылчаңдаш кылчаңдоо кылчык кылчыктуу кылчылда- кылчылдат- кылчылдатуу кылчылдаш кылчылдашуу кылчылдоо кылый кылый- кылыйт- кылыйтуу кылыйыраак кылык кылыксы кылыксыз кылыксын- кылыксынуу кылыктан- кылыктанма кылыктант- кылыктантуу кылыктануу кылыктуу кылыктуулук кылым кылыр кылырыраак кылыч кылычкер кылычсыз кылычта- кылычтат- кылычтатуу кылычташ- кылычташуу кылычтоо кылычтуу кылыччан кыл чоку кылгөйлүү кылмыш кылмыш жасалган учур кылмыш жыйындысы кылмыш иштерин бириктирүү кылмыш кесепети кылмыш курамы кылмыш себеби кылмыш уюм кылмыш этиятсыздыгы кылмыш-жаза процесс кылмышкерди мамлекетке кайтарып берүү кылмышкерлер тобу кылмышкерлерди өткөрүп берүү (экстрадиция) кылмыштын алдын алуу кылуу кылым кылымдык кылмыш куугунтоосу