Переводчик Translate.kg

ru - ky
Чтобы обменять что-то, нужно найти спрос на этот товар или создать такой спрос. Затем этот спрос нужно удовлетворить в ОБМЕН на то, в чем нуждается группа. Если это понято, тогда сразу же становится очевидно, что группа не может обучать только своих членов; группа не может предоставлять свои услуги даром; услуги должны представлять ценность для тех, кто их получает; спрос необходимо исследовать с помощью опросов и создавать его на основе того, что было обнаружено в результате этих опросов, и необходимо непрерывно поддерживать контакт с публикой.
бир нерсе алмашуу үчүн, бул продуктка карата суроо-талапты табууга же мындай суроо-талапты түзүү керек. Андан кийин топ муктаж эмне үчүн бул суроо-талапты канааттандыруу үчүн керек. Бул түшүнгөндө болсо, анда ал топ гана мүчөлөрүн окутуу мүмкүн эмес экенин дароо эле билинип калат; Group бекер өз кызматын керектүү түрдө көрсөтө албайт; кызматтары аларды кабыл алгандар үчүн баалуу болушу керек; суроо-талап менен жүргүзүлгөн сурамжылоонун жардамы менен изилденип, бул изилдөөлөрдүн натыйжасында табылган кандай негизинде аны түзүү керек, жана ар дайым эл менен тыгыз байланышта болушу керек.
ru - ky
Глава семьи начинал работу с простого ветеринара, и в последующем тоже занимал руководящие должности.
Үй-бүлө башчысы жөнөкөй адистери менен иштей баштады, ал эми андан кийин да жогорку кызматтарды ээлеген.
ru - ky
Глава семьи.
үй-бүлө башчысы.
ru - ky
Глава семьи
housemother
ru - ky
городская больница.
Шаардык ооруканасы.
ru - ky
старший брат
бир тууган агасы
ru - ky
гордостью семьи.
үй-бүлө сыймыгы.
ru - ky
гордостью семьи является старший брат.
үй-бүлө менен текебердиги бир тууган агасы болуп саналат.
ru - ky
гордостью семьи является старший брат
үй-бүлө менен текебердиги агам эмеспи?
ru - ky
медицина
ж.
медицина;
судебная медицина соттук медицина;
экспериментальная медицина эксперименталдык медицина.
...
ru - ky
кто - то из братьев и сестер стали учителями, а кто-то выбрал медицину.
бирөө - инилер жана эже-карындаштар да башка дарыны тандап, ал эми мугалим болуп калды.
ru - ky
кто - то из братьев и сестер стали учителями, а кто-то выбрал медицину
бирөө - инилер жана эже-карындаштар да башка дарыны тандап, ал эми мугалим болуп калды
ru - ky
кто - то из братьев и сестер стали врачами, а кто-то учителями
бирөө - инилер жана эже-карындаштар да дарыгерлер, жана кээ бир мугалимдерди болду
ru - ky
кто - то из братьев и сестер стали врачами .
бирөө - инилер жана эже-карындаштар да дарыгерлер болуп калды.
ru - ky
кто - то из братьев и сестер
бирөө - бир туугандар деп
ru - ky
правоохранители
укук коргоо органдарынын кызматкерлери
ru - ky
правоохраниетли
pravoohranietli
ru - ky
Кто – то из братьев и сестер стали правоохранителями, а кто-то выбрал медицину. К примеру, гордостью семьи является старший брат – Советбек Казаков, который стал заслуженным врачом Кыргызской Республики и в данное время является заведующим отделением патологии суставов в 4 гордской больнице.
Ким - башка дарыны тандап алды, ал эми бир туугандардын мыйзам enforcers болуп калышты. Мисалы, үй-бүлөсү менен текебердиги агам эмеспи? - Sovetbek департаменти, Кыргыз Республикасынын Ардактуу доктору болду жана азыркы муундар 4 gordskoy ооруканада патология бөлүмүнүн башчысы болуп саналат.
ru - ky
1. группа не может обучать только своих членов; 2. группа не может предоставлять свои услуги даром; 3. услуги должны представлять ценность для тех, кто их получает; 4. спрос необходимо исследовать с помощью опросов и создавать его на основе того, что было обнаружено в результате этих опросов, и 5. необходимо непрерывно поддерживать контакт с публикой.
1. сүрөтчү гана мүчөлөрүн окутуу мүмкүн эмес; 2. тобу бекер өз кызматын керектүү түрдө көрсөтө албайт; 3. кызматтары аларды кабыл алгандар үчүн баалуу болушу керек; 4. суроо-талап да добуштардын зарыл болгон санын колдонуп изилдөө жана сурамжылоонун натыйжасында табылды кандай негизде, аны түзүү, 5 тынымсыз коомчулук менен байланышта болууга тийиш.
ru - ky
Напишите о том, что является первым условием, которое должно соблюдаться группой и что является ключом к процветанию
сакталышы керек биринчи шарт эмне жөнүндө жазып, топ гүлдөп өсүүнүн күрөөсү экендигин
ru - ky
Ажибеков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области. В семье Болсунбека Кумушбековича - 12 детей, из них 8 девочек и 4 мальчика. Все получили среднее и высшее образование. Кто-то из братьев и сестер стали правоохранителями, а кто-то выбрал медицину.
Azhibekov Болсунбек Kumushbekovich Талас облусунун айылында Маданият, Бакай-Ата району боюнча, 15,02,1974 төрөлгөн. үй-бүлө Bolsunbeka Kumushbekovicha - 12 бала, анын ичинен 8 кыз жана 4 бала. Алардын баары орто жана жогорку билим алган. башка дары тандап алды, ал эми бир туугандардын кээ бир мыйзам enforcers айланды.
ru - ky
Ажибеков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области.
Azhibekov Болсунбек Kumushbekovich Талас облусунун айылында Маданият, Бакай-Ата району боюнча, 15,02,1974 төрөлгөн.
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области.
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich Талас облусунун айылында Маданият, Бакай-Ата району боюнча, 15,02,1974 төрөлгөн.
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области. В семье Болсунбека Кумушбековича - 12 детей, 8 девочек и 4 мальчика. Все получили среднее и высшее образование.
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich Талас облусунун айылында Маданият, Бакай-Ата району боюнча, 15,02,1974 төрөлгөн. үй-бүлө Bolsunbeka Kumushbekovicha - 12 бала, 8 кыз жана 4 бала. Алардын баары орто жана жогорку билим алган.
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области.В семье Болсунбека Кумушбековича 12 детей, 8 девочек и 4 мальчика. Все получили среднее и высшее образование.
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich 15,02,1974 жылы Маданият айылы, Бакай-Ата, Талас oblasti.V Bolsunbeka Kumushbekovicha үй-бүлөнүн 12 баласы районунун, 8 кыздар жана 4 балдар төрөлгөн. Алардын баары орто жана жогорку билим алган.
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области.В семье Болсунбека Кумушбековича 12 детей, 8 девочек и 4 мальчика. Все получили среднее и высшее образование.
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich 15,02,1974 жылы Маданият айылы, Бакай-Ата, Талас oblasti.V Bolsunbeka Kumushbekovicha үй-бүлөнүн 12 баласы районунун, 8 кыздар жана 4 балдар төрөлгөн. Алардын баары орто жана жогорку билим алган.
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года в селе Маданият, Бакай Атинского района Таласской области.
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich Талас облусунун айылында Маданият, Бакай-Ата району боюнча, 15,02,1974 төрөлгөн.
ru - ky
По применению механизма
Колдонмо механизм боюнча
ru - ky
Казаков Болсунбек Кумушбекович родился 15,02,1974 года
Департаменти Болсунбек Kumushbekovich 15,02,1974 жылы туулган
ru - ky
Контрольно кассовая машина
Cash реестри
ru - ky
родился
Мен төрөлгөн
ru - ky
По применению механизма ККМ всего зарегистрировано ККМ-1269 хозяйствующих субъектов, из них юридических лиц-475, физических -794.
ЖМБ-1269 CCM бүт катталган чарба жүргүзүүчү субъекттерге, анын ичинде юридикалык-475 адам, жеке -794 механизмдерин пайдалануу жөнүндө.
ru - ky
рейдовый налоговый контроль
рейддик салыктык көзөмөл
ru - ky
охвачено РНК за 6 месяцев 2017 года 14 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность сезонного характера, по которым принимаются соответствующие меры согласно налогового законодательства КР
Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык тийиштүү чаралар кабыл алынат, ал үчүн сезондук мүнөзгө ээ, иш менен алектенген 6 айга 2017 14 кожоюндук кылуучу субъектилер үчүн РНК жаап
ru - ky
общая сумма налоговых поступлений по субъектам предпринимательства, предоставляющих услуги футбольных полей за 6 месяцев 2017 года составляет 3554,7 тысяч сомов
6 ай ичинде талаа кызмат көрсөткөн чарбакер субъекттер тарабынан салыктык кирешелердин жалпы суммасы 2017 суммаларды 3.554.700 сом
ru - ky
услуги футбольных полей - хозяйствующих субъектов всего 9, у которых количество футбольных полей составляет 16.
баскетбол талааларынын Services - бардык 9-чарба жүргүзүүчү субъекттердин, баскетбол талаалардын саны 16 болот.
ru - ky
аттракцион
м.
аттракцион (цирк же эстрада программасындагы өтө кызык номер).
...
ru - ky
предоставление бассейнов
бассейндер менен камсыз кылуу
ru - ky
реализация прохладительных напитков
алкоголсуз суусундуктардын ишке ашыруу
ru - ky
Количество зарегистрированных субъектов, деятельность которых имеют сезонный характер
иш мүнөзүнө сезондук болуп катталган жактардын саны
ru - ky
Количество зарегистрированных субъектов, деятельность которых имеют сезонный характер: 1.реализация прохладительных напитков- 5; 2. предоставление бассейнов-1; 3. летних кафе (общественные питания)-3; 4. предоставление аттракционов -1.
катталган жактардын саны иш сезондук: 1. жумшак napitkov- турмушка ашыруу 5; 2. бассейндер-1 менен камсыз кылуу; 3. ачык бары (тамак-аш) -3; 4. оюн -1 камсыз кылуу.
ky - ru
Энергетика боюнча адис Мырзатай Султаналиев менен энергиясын экспорттоону камсыз кылчу долбоор тууралуу баарлаштык. Рахмат айтам .
Энергетический эксперт по джентльменам, ответственных за обеспечение экспорта Султаналиев и говоривших о проекте. Слово спасибо.
ky - ru
Өкмөт 2017-2020-жылдарга электр энергиясына болгон бааны карап жатат. Бирок бүгүнкү күнү ачык эч нерсе айтыла элек. Бааны көтөрүүгө муктаждык барбы?
Правительство рассматривает цену электроэнергии за годы 2017-2020. Но в сегодняшней день, и ничего не было сказано. Есть ли необходимость в таком решении?
ru - ky
Количество зарегистрированных субъектов, деятельность которых имеют сезонный характер:
иш мүнөзүнө сезондук болуп катталган жактардын саны:
ru - ky
Количество зарегистрированных субъектов, деятельность которых имеют сезонный характер
иш мүнөзүнө сезондук болуп катталган жактардын саны
ky - ru
Сиздин кабарыныз бар болсо керек жакында эле чакан ГЭСтерди куруу боюнча Чехиялык компания утту. ГЭСтер курулуп калса, анын пайдасынан тышкары маселе жарата турган жактары барбы?
Вы должны kabarınız недавно выиграл в Чехии на строительство малой ГЭС компании. В дополнение к строительству гидроэлектростанций, и ее прибыли, которая может создать проблемы?
ky - ru
Негизи бул долбоорго байланыштуу түрдүу ойлор айтылып келе жатат,өлкө энергетикалык керектөөсүн камсыздай албай жатып, сыртка импорттоо кыйын болот дешип. Айтоор бул долбоордун түшүмүн кандай баалайт элеңиз?
На самом деле, этот проект был передан навевают мысли вне, не в состоянии удовлетворить потребление энергии в стране, импорт, говоря, что это может быть трудно. В то время как выход этого проекта, как бы вы оценили его?
ky - ru
Ошол эле кезде Кыргызстан катышып жаткан соң өзүнүн милдеттери бар да туурабы?
После участия в то же время, его ответственность, не так ли?
ky - ru
Адегенде максатын түшүндүрө кетсек,эмне себептен мындай кыймыл түзүп биригиелик деп жатасыздар? Ал колдоого алына турган талапкерге бир кандай талаптар коюлат? Сиз айтып жатасыз мамлекеттин кызыкчылыгын өзүнүкүнөн жогору койгон, шайлоолордо элге берген убадасын аткарган болуусу керек деп. Сиздерге кошулабыз деген адамдар анда кимдер? Бул кыймыл шайлоо өнөктүктөрү алдында эле чогула калып,убактылуу к кызыкчылык үчүн гана түзүлгөн жокпу ? Демек сиздердин атынан бир гана талапкер суурулуп чыгат экен да ? Анда ары өнөктүктүн жүрүшүндө кандай колдоолорду көрсөтөсүздөр тандалган талапкерге карата ? Кандайдыр бир иш-план бекителгенби ? мисалы башкалардан платформа сиздержики өзгөчо болобу ?
Во-первых, объяснить цель опроса, зачем создавать такое движение говорят birigielik? Какие требования предъявляются к кандидату в поддержке? Вы говорите с людьми, которые ставят интересы государства, выборы должны сохранили свое обещание. Если вы согласны с этим? Это движение сплотилось как раз перед избирательной кампанией, и только для временного интереса? Это означает, что, во имя только одного кандидата появились? Тогда дальнейший ход кампании в поддержку körsötösüzdör выбрали кандидата? Любой план действий bekitelgenbi? другие, такие как платформа sizderjiki осторожны?