Переводчик Translate.kg

ru - ky
Покажи себя
Өзүңдү көрсөт
ru - ky
предпологаемой
күтүлүүдө
ru - ky
совокупность
ж.
жыйынды;
совокупность условий шарттардын жыйындысы;
совокупность данных маалыматтардын жыйындысы.
...
ru - ky
Получиться
сов.
болуу, чыгуу, болуп калуу, болуп чыгуу;
результаты работы получились прекрасные иштин натыйжасы сонун болуп чыкты;
получилось недора...
ru - ky
номер наблюдения
байкоо бөлмө
ru - ky
объем выборки
Тандоонун өлчөмү
ru - ky
парная корреляция
жуп өз ара байланыш
ru - ky
называют парной
деп аталган буу
ru - ky
Иначе говоря, корреляция характеризует силу взаимосвязи в данных
Башка сөз менен айтканда, байланыш маалыматтарды өз ара күч мүнөздөйт
ru - ky
ряда числовых последовательностей.
Сан удаалаштыктарынын жыйындысы.
ru - ky
Корреляция рассматривается как признак, указывающий на взаимосвязь ряда числовых последовательностей.
өз ара байланыш сандык тизмектеринин мамилени көрсөтүү белгиси катары кабыл алынат.
ru - ky
выявления
кармоо
ky - ru
жышаан
то же, что жышана;
жакшылыктын жышааны хороший признак.
...
ky - ru
нышан
символы
ru - ky
способствует
жардам берет
ru - ky
при негибкости цен инфляция способствует снижению реальных издержек производства
баа rigidities менен, баанын өндүрүштүн реалдуу баасын төмөндөтөт
ru - ky
что при наличии сравнительно достаточного количество предпринимателей, стимулирует рост производства
ишкерлердин салыштырмалуу жетиштүү саны бар болсо, бул өсүш өндүрүшүн стимулдайт
ru - ky
наличие свободных ресурсов или факторов производства
ресурстарды же өндүрүш себеп болушу
ru - ky
наличие свободных ресурсов или факторов производства дает возможность, не увеличивая издержки, расширить производство.
ресурстарды же өндүрүш себеп болушу мол түшүм алуу үчүн, өсүп чыгымдар жок, мүмкүнчүлүк түзөт.
ru - ky
Рост издержек производства, в свою очередь через снижение конкурентоспособности, может негативно влиять на темпы экономического роста.
өндүрүштүк чыгымдардын көбөйүшү, өз кезегинде, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн төмөндөшү аркылуу, экономиканын өсүшүнө терс таасир тийгизиши мүмкүн.
ru - ky
в зависимости от общего состояния страны
өлкөнүн жалпы абалына жараша
ru - ky
происходит
болуп саналат
ru - ky
вызванного
шартталган
ru - ky
платежеспособного
эффективдүү
ru - ky
платежеспособного спроса
күчүнө суроо-талап
ru - ky
за счет роста платежеспособного спроса
улам күчүнө суроо-талаптын өсүшүнө
ru - ky
То есть, в случае если инфляция происходит преимущественно за счет роста платежеспособного спроса, вызванного различными внешними и внутренними факторами
Бул баанын ар кандай ички жана тышкы себептер менен шартталган күчүнө суроо-талаптын жогорулоосу, негизинен, пайда кылса,
ru - ky
Степень и направление влияния инфляции спроса на темпы экономического роста зависит от общего экономического состояния страны.
суроо-талаптын өсүшүнө баанын таасири канчалык жана багыты өлкөнүн жалпы экономикалык абалына көз каранды болуп саналат.
ru - ky
провоцирует
тынсызданууну
ru - ky
провоцирует рост издержек
өсүп чыгымдарды эткендей
ru - ky
так как провоцирует рост издержек, что снижает конкурентоспособность отечественных товаров.
ички жүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт чыгымдардын өсүшүнө, күнөө кылышат, анткени.
ru - ky
негативно
терс
ru - ky
отразились
зыян тарткан
ru - ky
преимущественно отразились
негизинен жабыр тарткан
ru - ky
промежуточных товаров
аралык буюмдар
ru - ky
В случае, если шоковые изменения в предложении в странах-торговых партнерах преимущественно отразились на производстве промежуточных товаров и на их ценах, и если страна имеет высокую зависимость от импорта этих промежуточных товаров,
аралык жана алардын баа негизинен өндүрүштүн чагылдырылган соода өнөктөштөрдөн сунушу шок өзгөрүүлөр болсо жана өлкө аралык импорт боюнча өтө эле көз каранды болсо, анда,
ru - ky
В случае, если шоковые изменения в предложении в странах-торговых партнерах преимущественно отразились на производстве промежуточных товаров и на их ценах, и если страна имеет высокую зависимость от импорта этих промежуточных товаров, то такая инфляция негативно влияет на темпы экономического роста, так как провоцирует рост издержек, что снижает конкурентоспособность отечественных товаров
аралык жана алардын баа негизинен өндүрүштүн чагылдырылган соода өнөктөштөрдөн сунушу шок өзгөрүүлөр болсо жана өлкө аралык импорт боюнча өтө эле көз каранды болсо, анда, мисалы, баанын өсүшү себеп катары, экономикалык өсүшкө терс таасирин тийгизет тиричилик буюмдарынан атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт чыгымдар,
ru - ky
если отечественные предприниматели способны воспользоваться увеличением цен импортируемых товаров и увеличить свою долю на внутреннем рынке
эгерде, жергиликтүү ишкерлер импорттолуучу жүк баанын өсүш алса жана ички рынокто өз үлүшүн көбөйтө алат
ru - ky
снижением экономического потенциала основных стран импортеров
негизги импортер өлкөлөрдүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу
ru - ky
в силу различных обстоятельств
ар кандай себептерден улам
ru - ky
так как
анткени
ru - ky
Инфляция, связанная с шоковыми изменениями предложения
Эсепке алуу менен байланышкан сунуштарды шок өзгөртүү
ru - ky
издержек
чыгымдар
ru - ky
Преже приду
prezh келет
ru - ky
Преже
prezh
ru - ky
Не вери
Veri жок
ru - ky
Боешься
Boeshsya