Переводчик Translate.kg

валюта национальная

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
улуттук валюта

Валюта национальная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Улуттук валюта

Валюта национальная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УЛУТТУК ВАЛЮТА – белгилүү бир мамлекеттин аймагында эсептешүүлөр менен төлөмдөрдү жүргүзүүгө колдонуу үчүн мамлекет (мамлекеттик же борбордук банк) тарабынан чыгарылган валюта.

валюта национальная

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Улуттук валюта (National currency) —Мамлекет тарабынан чыгарылган, биринчи кезекте ошол мамлекеттин аймагында жүгүртүлгөн валюта.

Валюта национальная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
улуттук валюта

Валюта национальная

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
улуттук валюта
Валюта национальная Валюта национальная Валюта национальная Валюта национальная