Переводчик Translate.kg

Валютная система

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта тутуму

Валютная система

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта системи

валютная система

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта системи

Валютная система

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта тутуму

Валютная система

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ТУТУМУ – келишимдик жана мамлекеттик-укуктук ченемдерде бекемделген, чарба турмушун улуттар аралык деңгээлге алып чыгуу менен дүйнөлүк базарды өнүктүрүүнүн негизинде келип чыккан акча-кредиттик мамилелердин жыйындысы. Дүйнөлүк, аймактык, улуттук В. т. болуп бөлүнөт.
Валютная система Валютная система национальная Валютная система Валютная система Валютная система мировая Валютная система национальная Валютная система Валютная система мировая Валютная система национальная