Переводчик Translate.kg

Валютное законодательство

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык мыйзамдар

Валютное законодательство

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта мыйзамдары

Валютное законодательство

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА МЫЙЗАМДАРЫ – өлкө чегинде валюта баалуулуктары менен бүтүм жасоо, бир өлкөнүн уюмдары менен жарандарынын экинчи бир өлкөнүн уюмдары менен жарандарынын ортосундагы бүтүмдөрдү жасоо тартибин, ошондой эле улуттук жана чет өлкөлүк валюталар менен башка валюталык баалуулуктарды чегарадан сырткары ташып чыгаруу, которуу, ичкери ташып кийирүү жана салып жиберүү тартибин жөнгө салуучу укук ченемдеринин жыйындысы.
Валютное законодательство Валютное законодательство Валютное законодательство