Переводчик Translate.kg

внутренний контроль

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Ички контролдук (The internal control) —Башкаруу процессинин бардык деңгээлиндеги чаралар системасы, ал уюм алдыга койгон максаттарына натыйжалуу жетише тургандыгына жана бардык ченемдик-мыйзамдык актыларды сактаган шартта, алдыга коюлган тапшырмаларды чече алышына бекем ишенимди камсыз кылат. Тобокелдиктерди тескөө жана алдыга коюлган максаттарга жана милдеттердин аткарылышына жетишүү ынанымын бекемдеген жетекчиликтин ж.б. тараптардын кандай болбосун көргөн аракеттери.

Внутренний контроль

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
ички контроль
Внутренний контроль