Переводчик Translate.kg

Восстановление сроков, пропущенных заявителем в ходе экспертизы заявок на товарный знак, знак обслуж

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
арыз берүүчүнүн товардык белгиге, тейлөө белгисине жана товардын чыккан жеринин аталышына табыштамасына экспертизанын жүрүшүндө өткөн мөөнөттөрүн калыбына келтирүү
Восстановление сроков, пропущенных заявителем в ходе экспертизы заявок на товарный знак, знак обслуж