Переводчик Translate.kg

Восстановление сроков, пропущенных заявителем в ходе экспертизы заявок на изобретение, полезную моде

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
арыз берүүчүнүн ойлоп табууга, пайдалуу моделге жана өнөр жайлык үлгүгө табыштамаларына экспертизанын жүрүшүндө өткөн мөөнөттөрүн калыбына келтирүү
Восстановление сроков, пропущенных заявителем в ходе экспертизы заявок на изобретение, полезную моде