Переводчик Translate.kg

выгодоприобретатель

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
керез салымды алуучу

Выгодоприобретатель

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Пайда табуучу

Выгодоприобретатель

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ПАЙДА ТАБУУЧУ – анын пайдасына камсыздандыруу келишими түзүлгөн жак.

Выгодоприобретатель

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Пайдага ээ болуучу

выгодоприобретатель

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Пайда алуучу (Beneficiary) —Пайда алуучу – 1) бенефициар, кандайдыр бир нерседен пайда көргөн, кандайдыр бир киреше алган адам; 2) ишенип берилген менчиктен киреше алган адам; 3) анын пайдасына аккредитив ачылган адам; 4) камсыздандыруучу тарабынан камсыздандыруу суммасын алуучу катары белгиленген адам. Кыргыз Республикасынын “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамынын чегинде пайда алуучу (бенефициардык менчик ээси) катары, акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ жана кардар тарабынан анын атынан жана/же анын эсебинен акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүм) ишке ашырган же болбосо түпкүлүгүндө келип анын пайдасына акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) ишке ашырылган адам таанылат.

Выгодоприобретатель

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
пайда көрүүчү

Выгодоприобретатель

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
керез салымды алуучу
Выгодоприобретатель Выгодоприобретатель Выгодоприобретатель Выгодоприобретатель Выгодоприобретатель