Переводчик Translate.kg

высшее учебное заведение (ВУЗ)

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
жогорку окуу жайы (ЖОЖ)

Высшее учебное заведение (вуз)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жогорку окуу жайы (жож)

Высшее учебное заведение (вуз)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫ (ЖОЖ) – билим берүү жөнүндөгү КР мыйзамдары боюнча юридикалык жак статусуна ээ болгон жана лицензияга ылайык жогорку кесиптик билим берүү программасын ишке ашыра турган билим берүү мекемеси.
Высшее учебное заведение (вуз) Высшее учебное заведение (вуз)