Переводчик Translate.kg

Взыскатель

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
өндүрүп алуучу

Взыскатель

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Өндүрүүчү

Взыскатель

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ӨНДҮРҮҮЧҮ – аткаруу өндүрүшүнүн бир тарабы (ыйгарым укуктуу адам). Экинчи (милдеткер) тарабы карызкор деп аталат.
Взыскатель Взыскатель Взыскатель